ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Hlavná stránka

ŠKVP

Nadpis

 

Základná škola s materskou školou  Gáspára Sámuela

s vyučovacím jazykom maďarským

 

Hlavná 286/2, 946 19 Číčov

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVOVANÝ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

 

 

 

Školský rok: 2018/2019

 

 

MOTTO: „Motivácia je cesta k úspechu“

 

 

 

 

Stupeň vzdelania:

ISCED1          ISCED2

Dĺžka štúdia:

4 roky        +    5 rokov

Vyučovací jazyk:

maďarský

Študijná forma:

denná

Druh školy:

štátna

 

 

Predkladateľ:

 

Názov školy:

ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov

Adresa:

Hlavná 286/2,  946 19 Číčov

IČO:

37866907

Štatutárny orgán:

Riaditeľ základnej školy a materskej školy

Riaditeľka školy:

Mgr. Ildikó Némethová

Koordinátor  iŠkVP:

Mgr. Terézia Buglos Bödők

Telefón:

+ 421 35 / 779 52 88

Web:

http://zscicov.edupage.org

E-mail:

zs.gasparsamuel@gmail.com

 

Zriaďovateľ:

 

Názov:

Obec Číčov

Adresa:

Dunajská 41, 946 19 Číčov

Telefón:

+ 421 35 / 779 51 56

Web:

http://cicov.sk

Email:

ocucicov@stonline.sk

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Ildikó Némethová

                                                                                                      riaditeľka školy

Prerokované na rade školy

27.09.2018

Prerokované na pedagogickej rade 27.08.2018

Schválila riaditeľka školy:  Mgr. Ildikó Némethová

 

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní

 

Platnosť / Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť iŠkVP

 

 

Revidovanie

26.8.2008

26.8.2009

 

26.8.2010

 

29.8.2011

 

28.8.2012

 

23.8.2013

28.8.2014

27.8.2015

 

25.8.2016

 

25.8.2017

 

27.8.2018

Učebné osnovy; Učebný plán pre 1. a 5.ročník

Učebné osnovy; Učebný plán pre 2.a 6.ročník,

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy; Učebný plán pre 3. a 7. ročník;

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy; Učebný plán pre 4. a 8. ročník;

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy, Učebný plán pre 9. ročník;

Aktualizácia údajov o škole.

Aktualizácia údajov o škole.

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy; Učebný plán pre 1. a 5.ročník

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy; Učebný plán pre 2. a 6.ročník,

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy; Učebný plán pre 3. a 7.ročník,

Aktualizácia údajov o škole

Učebné osnovy; Učebný plán pre 4. a 8.ročník,

Aktualizácia údajov o škole

 

 

 

Platnosť iŠkVP

9 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Všeobecná charakteristika školy

 

  1. Veľkosť školy, počet žiakov, personálne zabezpečenie

 

Základná škola s materskou školou Gáspára Sámuela s vyučovacím jazykom maďarským v Číčove je plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1. – 9.

Súčasťou školy sú: základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

Naša škola poskytuje:

 • predprimárne vzdelávanie: ISCED 0 – vzdelávanie v materskej škole
 • primárne vzdelávanie: ISCED 1 – I. stupeň základnej školy (1. - 4. roč.)
 • nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 2 – II. stupeň základnej školy (5. - 9. roč.)

Materská škola má v súčasnosti dve triedy, ktoré zabezpečujú celodennú výchovu.

Naša škola:

 • ponúka množstvo rôznorodej krúžkovej činnosti, zapájanie sa do rôznych akcií, kultúrnych podujatí, exkurzií,
 • organizuje školy v prírode, turistické vychádzky, lyžiarske výchovno-výcvikové kurzy, plavecký výcvik,
 • umožňuje žiakom zúčastňovať sa na súťažiach,
 • podporuje mnohé športové aktivity a záujmy detí.

 

  1. Charakteristika žiakov

 

Naša škola je spádová, okrem žiakov obce Číčov ju navštevujú deti z troch susedných obcí, ako Trávnik, Klížska Nemá a Veľké Kosihy.

Školu navštevuje 128 žiakov.

 

Ročník

Spolu

Počet chlapcov

Počet dievčat

1.

15

8

7

2.

15

10

6

3.

15

11

4

4.

10

2

8

5.

11 (1)

7

4

6.

15 (1)

7

8

7.

19

11

8

8.

17 (1)

6

11

9.

11 (1)

6

5

Spolu:

127

67

63

 

Skladba žiakov v triedach je z pohľadu sociálneho i intelektuálneho rozmanitá. Väčšina žiakov dosahuje priemerný prospech. Medzi žiakmi sú štyria, ktorí sú zaradení ako začlenení a študujú podľa ŠVVP pri zaradení do bežnej triedy.  Žiaci sa aktívne zapájajú do krúžkovej a mimoškolskej činnosti.

Snažíme sa vytvoriť radostnú klímu, zameriavame sa na otvorené partnerstvo, žiakov vedieme ku zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu, komunikácii, kooperácii a umeniu vyjadriť a prezentovať svoje názory. Našou snahou je, aby deti a žiaci chodili s radosťou do školy, cítili sa v škole dobre a zažili každý deň čo najviac úspechov.

Máme dobré skúsenosti so začlenením žiakov so špecifickými potrebami učenia. U všetkých žiakov sa snažíme rozvíjať ich schopnosti a zručnosti. Osobitnú pozornosť venujeme žiakom s priemernými edukačnými výsledkami.

Žiaci dochádzajú do školy nielen z Číčova, ale aj zo susedných obcí. Dochádzka je buď pešo, na bicykli alebo autobusovou dopravou. Niektorí žiaci prichádzajú do školy spolu s rodičmi. Rozvrstvenie žiakov je rôzne, na škole je približne rovnaké percentuálne zastúpenie chlapcov a dievčat. Vedomostná úroveň v triedach je rôzna. Výrazne slabých žiakov je málo, ale týmto žiakom sa vyučujúci venujú vo zvýšenej miere buď počas vyučovacích hodín alebo v čase mimo vyučovania.

Na škole sú začlenení žiaci. Ich prácu sleduje triedny učiteľ, výchovný poradca a asistent učiteľa. Vyučujúci, ktorí majú v triedach žiakov so ŠVVP, sú oboznámení s touto skutočnosťou a dodržiavajú osobitný postup na vyučovaní (pri písaní diktátov a previerok, pri samostatnej práci žiakov), ďalej dodržiavajú pokyny na klasifikáciu a hodnotenie týchto žiakov. Úzko spolupracujú s rodičmi, výchovným poradcom, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne (ďalej len CPPPaP), Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP).

 

  1. Charakteristika pedagogického zboru

 

Personálne obsadenie školy

 

V školskom roku 2018/2019 tvorí pedagogický kolektív 11 učiteľov na plný úväzok, dve učiteľky na čiastočný úväzok, dvaja externí pracovníci na čiastočný úväzok na vyučovanie náboženskej výchovy, dve učiteľky materskej školy na plný úväzok, jedna učiteľka materskej školy na čiastočný úväzok,  dve vychovávateľky ŠKD na čiastočný úväzok a jeden pedagogický asistent.

 

Počet samostatných pedagogických zamestnancov je 17, z toho pedagogickí zamestnanci s 1. atestáciou sú 8, pedagogickí zamestnanci s 2. atestáciou sú 2. Počet začínajúcich pedagógov je: 1.

 

Pedagógovia skvalitňujú svoju pedagogickú spôsobilosť absolvovaním rôznych foriem ďalšieho formálneho i neformálneho vzdelávania. Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami. Všetci učitelia prešli programom vzdelávania v IKT a aktívne sa zúčastňujú na rôznych formách vzdelávania. V základnej škole pracuje vyrovnaný, profesionálne zdatný tím pedagógov. V oblasti vyučovania cudzích jazykov máme dostatok kvalifikovaných učiteľov.

Významná je aj práca poradných orgánov školy: predmetové komisie a metodické združenie sa stali výborným pomocníkom pri zabezpečovaní úloh školy.

Výchovný poradca školy zabezpečuje činnosti súvisiace s prijímaním žiakov na stredné školy. Okrem tejto hlavnej úlohy sleduje a riadi činnosť začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP. Úzko spolupracuje s rodičmi, CPPPaP a CŠPP. V spolupráci s vedením školy a koordinátorom prevencie drogových závislostí organizuje na škole rôzne aktivity realizované počas vyučovacích hodín i popoludní, a to formou besied, koncertov, súťaží. Spoločne s triednymi učiteľmi rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov a prizýva rodičov na ich riešenie. Spoločne sa snažia nájsť východiská.

Koordinátor environmentálnej výchovy pripravuje počas celého roka pre žiakov rôzne aktivity. K najobľúbenejším patria besedy, prezentácie, tvorba výstav, súťaže. V oblasti environmentálnej činnosti realizujeme na škole separovaný zber.

V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagógov je potrebné špecializovať sa na prípravu projektov, zabezpečiť kvalitnú prípravu pedagógov na riešenie problémového správania sa žiakov, na pomoc smerom k žiakom so ŠVVP.

Škola vytvára podmienky pre odborný a osobnostný rast a ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Pedagogický zbor materskej školy tvoria 2 samostatné pedagogické zamestnankyne a 1 začínajúca učiteľka MŠ.

 

Priezvisko a meno

Funkcia

Aprobácia

Úväzok

Mgr. Némethová Ildikó

riaditeľka školy

1-4. roč

7

Mgr. Buglos Bödők Terézia

zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

MAT-INF-ANJ

16

Mgr. Bodó Ágnes

triedna učiteľka  1. triedy

1- 4. roč.

22

Mgr. Fábiánová Viola

triedna učiteľka  2. triedy

1- 4. roč.

23

Mgr. Győri Benedek Katalin

učiteľka 5-9. roč.

BIO-CHEM-TSV

22

Mgr. Győriová Andrea         

triedna učiteľka 3. triedy

1- 4. roč. 

23

Mgr. Mészáros Lajos

triedny učiteľ  9. triedy

MAT-INF   

23

Mgr. Molnár Gábor                    

triedny učiteľ  7. triedy

BIO-CHEM-ANJ

23

Mgr. Nagyová Edita

triedna učiteľka 6. triedy

MJaL-DEJ

23

Mgr. Púzsérová Marta              

triedna učiteľka  8. triedy

MJaL-SJaSL 

23

Mgr. Tarcsiová  Zuzana        

triedna učiteľka  5. triedy

RUJ-HUV-SJaSL

23

PaedDr. Fábik Monika

učiteľka 5-9. roč.

MJaL-NEJ

18

PaedDr. Királyová Anikó            

triedna učiteľka  4. triedy

1- 4. roč. 

23

Mózes Július         

rímsko-katolický. farár

teológia

3

Bognár Judit

katechéta

teológia

3

Bc. Némethová Veronika

učiteľka MŠ

VŠ 1.st.

13,5

Bc. Némethová Veronika

vychovávateľka

vychovávateľstvo

13,5

Mgr. Komjáty Judita

učiteľka 1-4. roč.

VŠ 2.st

13,5

PaedDr. Bödőková Katarína

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

VŠ 2.st.-predšk.p.

23

Bc. Simkóová Andrea

učiteľka MŠ 

SŠ- uč. MŠ

28

Bc. Szüllőová Judita, DiS.

asistentka učiteľa

VŠ 1.st.,špec.ped.

23

 

 

 

Zaradenie pedagogických pracovníkov

 

Metodické združenie pre učiteľov 1.stupňa:

 

Vedúca MZ:            Királyová Anikó

Členovia:                 Fábiánová Viola, Bodó Ágnes, Némethová Ildikó, Fábik Monika, Győriová Andrea, Némethová Veronika, Tarcsiová Zuzana, Molnár Gábor, Győri Benedek Katalin, Komjáty Judit, Bödőková Katarína, Simkóová Andrea

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov:

 

Vedúci PK:              Molnár Gábor

Členovia:                 Mészáros Ľudovít, Buglos Bödők Terézia, Győri Benedek Katalin, Fábik Monika, Púzsérová Marta, Királyová Anikó, Fábiánová Viola

 

Predmetová komisia jazykov a spoločenskovedných a výchovných predmetov:

 

Vedúca PK:             Fábik Mónika

Členovia:                 Púzsérová Marta, Nagyová Edita, Tarcsiová Zuzana, Buglos Bödők Terézia, 

Molnár Gábor, Győri Benedek Katalin,  Fábiánová Viola

 

Prácu výchovného poradcu vykonáva  p. učiteľka  Győri Benedek Katalin.

Vedením školskej knižnice je poverená p. učiteľka Fábik Monika.

Koordinátorom drogových závislostí je p. učiteľ Molnár Gábor.

Koordinátorom environmentálnej výchovy je p. učiteľka Fábiánová Viola.

 

Vedúca skladu učebníc:                          Terdy Sarolta - admin.pracovníčka

Vedúca skladu CO:                                 Púzsérová Marta

Vedúca kabinetu TSV:                            Győri Benedek Katalin

Správca siete:                                                          Mészáros Ľudovít

Koordinátor finančnej gramotnosti:  Győriová Andrea

 

  1. Organizácia školského roka a vyučovania na našej škole

 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára  2019.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019.

 

Žiaci prichádzajú do školy medzi 6:30 a 7:35.

Začiatok vyučovania je o 7:45.

 

Poradie hodín

od - do

Prestávky (min)

1.

  7.45

  8.30

10

2.

  8.40

  9.25

25

3.

  9.45

10.30

10

4.

10.40

11.25

5

5.

11.30

12.15

10

6.

12.25

13.10

25

7.

13.35

14.20

5

8.

14.25

15.10

 

 

 

  1. Organizácia prijímacieho konania

 

Zápis do 1. ročníka základnej školy sa realizuje v súlade so Zákonom 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v mesiaci apríl. Škola má stanovený vlastný spôsob prezentácie detí. Tieto deti počas zápisu deklarujú svoje zručnosti a schopnosti. Pred zápisom sa uskutočňujú spoločné konzultačné stretnutia učiteliek materskej školy a l .ročníka základnej školy ako aj návšteva detí z materskej školy v základnej škole. Na prijímacom konaní sa spolupodieľajú učitelia 1. stupňa základnej školy.

 

 

 

  1. Dlhodobé projekty

 

Od 1. 12. 2008 boli dve naše učiteľky zapojené do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a v roku 2014 ukončili vzdelávanie. Cieľom tohto projektu je zmena formy výučby.

Od 1. 10. 2009 sú naši učitelia zapojení do dopytovo orientovaného projektu Moderná škola, ktorého trvanie je 18 mesiacov. Počas 18 mesiacov sa na škole uskutočnia cielené aktivity modulované tak, aby čo najefektívnejšie prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií a zručností pedagógov i žiakov s dôrazom na jazykovú komunikáciu, na rozvíjanie kultúrneho dedičstva, na inovatívne formy a metódy vzdelávania i na budovanie tvorivého vzdelávacieho prostredia.

Škola je zapojená do projektu Otvorená škola, škola podporujúce zdravie.

V rámci získavania skúseností na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej práce spolupracujeme aj s družobnou školou Gönyű – MR.

Žiaci 2. stupňa sa zúčastnia na e-testovaní z matematiky, maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

 

  1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

 

Spolupráca s rodičmi

Škola spolupracuje s rodičmi nielen prostredníctvom združenia rodičov, ale aj pri organizovaní rôznych činností. So združením rodičov organizuje slávnosť pri vianočnom stromčeku, karneval, oslavy Deň detí. Spolupráca je i v oblasti organizovania ďalších aktivít školy, akými sú výlet pre najlepších žiakov školy, družobné činnosti s inými školami, exkurzie a pod. Združenie rodičov zabezpečuje mnohé materiálne požiadavky školy (cestovné na súťaže a olympiády a podobne). Pomoc združenia rodičov je najmä pri organizovaní činnosti pre žiakov a zamestnancov školy.

Počas školského roka sa stretávajú zástupcovia jednotlivých tried, aby riešili požiadavky školy. Výbor združenia rodičov organizuje spomenuté aktivity, zabezpečuje niektoré materiálne potreby školy, prostredníctvom zástupcov jednotlivých tried informuje o svojej činnosti.

Škola úzko spolupracuje s radou školy, ktorá zasadá podľa potreby, ale najmenej 2-krát za školský rok. Na zasadnutiach prerokúvajú aktuálne problémy školy, podľa potreby sa prijímajú potrebné opatrenia, ktorých cieľom je skvalitňovanie práce školy.

 

Rada školy je zložená nasledovne:

             pedagogickí zamestnanci školy                        - 3 členovia

             zástupca zamestnancov                                    - 1 člen

             za zriaďovateľa                                                - 3 členovia

             za rodičov                                                        - 4 členovia.

 

Spolupráca školy zo ZRPŠ je hlavne vo forme rodičovských schôdzi, školské sa uskutočnia spravidla raz ročne, triedne schôdze 3-krát za školský rok.

 

Výchovný poradca a kontaktná osoba

Výchovný poradca (ďalej len VP) má v rámci svojich povinností znížený týždenný vyučovací úväzok o jednu hodinu. Má samostatný kabinet. VP na prácu s údajmi je internet zabezpečený. Svoju výchovnú činnosť realizuje najmä po vyučovaní počas určených konzultácií, ktoré sú raz týždenne v rozsahu dvoch hodín. Konzultácie sú pre žiakov i pre rodičov. Ich hlavným cieľom je informácia o možnosti štúdia na stredných školách, o obsahu prijímacích skúšok a požiadavkách, ktoré musí žiak ZŠ splniť na to, aby mohol byť úspešne prijatý na strednú školu. Za týmto účelom je vytvorená i informačná tabuľa, na ktorej počas roka VP informuje o novinkách, úlohách.

VP sa venuje aj sledovaniu práce so žiakmi s individuálnym vzdelávacím programom. VP úzko spolupracuje s CPPPaP, ŠPP v Komárne.

Výchovný poradca sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí pedagogických rád, na ktorých informuje o riešení otázok v oblasti výchovy.

 

Iné organizácie

Škola spolupracuje s Telovýchovnou jednotou Družstevník, s firmami M-Wood Slovakia spol. s.r.o. Číčov, s Obecnými úradmi a Farskými úradmi v Číčove, Trávniku a Klížskej Nemej. Naša škola úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou Sylvie Cafrangóovej. Škola spoločne s uvedenými organizáciami zabezpečuje plnenie vlastných cieľov a úloh. Dôležitými spolupracovníkmi pri realizácii úloh školy a mimoškolských aktivít sú aj niektoré menšie podnikateľské subjekty v obci a okolitých obcí.

 

 

  1. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Budova školy bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 1983. Pre realizáciu vzdelávania má škola 14 univerzálnych tried, ktoré vyhovujú po hygienickej a bezpečnostnej stránke. Dve triedy majú plávajúcu podlahu, ostatné triedy majú gumolitovú podlahu.

V budove školy sa nachádza 14 univerzálnych učební, 5 špeciálnych učební na vyučovanie jazykov a odborných predmetov, a 2 telocvične. V škole sú k dispozícii nasledovné špeciálne učebne:

 • 1 učebňa na vyučovanie chémie,
 • 1 učebňa na vyučovanie výtvarnej výchovy/ etickej výchovy,
 • 1 učebňa na vyučovanie predmetu informatiky/ technická výchova,
 • 1 učebňa na vyučovanie cudzích jazykov,
 • 1 učebňa na vyučovanie hudobnej výchovy. Učebňa hudobnej výchovy je vybavená interaktívnou tabuľou.

Na škole sa nachádza 16 osobných počítačov a 18 prenosných počítačov. Na škole je WIFI prepojenie. Na premietanie slúži spoločenská miestnosť, ktorá je vybavená farebným televíznym prijímačom, DVD prehrávačom a videoprehrávačom, a má kapacitu 60 miest na sedenie.

Žiaci školy, zamestnanci školy môžu využívať aj služby školskej  knižnice. Knižnica je otvorená dvakrát týždenne: v utorok od 14:20 do 15:05 a v stredu od 14:20 do 15:05. Knižničný fond sa každoročne dopĺňa nákupom beletrie i odborných kníh. Na poskytnutie lepšie poskytovaných služieb v knižnici bol v roku 2008 vypracovaný projekt revitalizácie školskej knižnice, ktorá bola ukončená v školskom roku 2015/16.

Učitelia sú rozdelení do kabinetov podľa rovnakých alebo príbuzných predmetov. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale bude potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať učebné pomôcky na modernejšie, mnoho z vybavenia školy pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnovovaní učebných pomôcok sa budeme podliehať aj na pomoc rodičov cez ZRPŠ.

Na oddych a prípravu vyučujúcich slúži aj samostatná zborovňa, v ktorej má každý vyučujúci svoj priestor.

Škola má zriadené samostatné priestory pre riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy, hospodárky školy, výchovného poradcu, vedúcu školskej jedálne, školníka, upratovačiek.

Pre žiakov sú na prízemí zriadené šatne. Priestory WC zodpovedajú platným normám z hľadiska hygieny i bezpečnosti.

Školské ihrisko slúži nielen na vyučovanie telesnej výchovy, ale aj na krúžkovú činnosť a v popoludňajších a večerných hodinách aj pre verejnosť. Telocvične slúžia na vyučovanie telesnej výchovy. Pri školskom ihrisku je vybudovaný priestor pre skok do diaľky.

Každoročne sa snažíme investovať do modernizácie školy. V predchádzajúcom období sa zrekonštruovali sociálne zariadenia. Podlaha v miestnosti školského klubu detí bola vymenená. Kúpili sme štyri keramické tabule, interaktívnu tabuľu a ďalšie dve keramické tabule dostala škola z európskych projektov. Investície budú potrebné pre výmenu nábytku vo všetkých triedach a pre opravy sanitárneho zariadenia tried.

Pri škole pracuje školský klub detí (ďalej len ŠKD). Jeho činnosť sa realizuje v dvoch oddeleniach. ŠKD má svoju učebňu a herňu, druhé oddelenie funguje v učebni prvého ročníka formou celodenného štúdia. Vybavenie ŠKD je pravidelne dopĺňané hračkami a pomôckami, ako aj iným materiálom na využitie voľno-časových aktivít.

                Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, kde sa podávajú obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Školská jedáleň pripravuje jedlá aj pre materskú školu. Raz týždenne je realizovaný mliečny program, podávajú sa jogurty a mliečne výrobky. Škola využíva školskú jedáleň pre dvesto žiakov. Tento priestor využívame aj na realizáciu školských súťaží, karnevalov, diskoték, spoločných stretnutí, plenárne ZRPŠ a akadémie.

 

  1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Aktuálne informujeme o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách. Dbáme na vytváranie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. Žiaci i rodičia dostávajú aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách a prostredníctvom web stránky školy.

Snažíme sa o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi pedagógmi a rodičmi. Nato je potrebná:

 • estetizácia prostredia školy,
 • modernizácia školského nábytku,
 • upravené prostredie, kabinety,
 • priestory pre prípravu učiteľov,
 • multifunkčné ihrisko.

Priateľská atmosféra, emocionálne bezpečie, dobré medziľudské vzťahy podporujú osobnostný rozvoj žiaka. Učitelia tejto školy majú záujem naučiť pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých vzťahoch k sebe samému a k ďalším ľuďom.

Základný princíp, ktorý platí od prvého dňa školského roku pre všetkých je: „ Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje." Primárna prevencia sa začína na triednických hodinách, ktorou učíme našich žiakov riešiť konflikty kultivovaným spôsobom, stimulujeme postoje a hodnotový systém žiakov a rozvíjaním sociálno-psychologických zručností v procese zážitkového učenia pozitívne meníme správanie u detí.

 

  1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Vo všetkých priestoroch školy dodržiavame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. . Na ich dodržiavanie dozerá vyškolený bezpečnostný technik, ktorý raz ročne vykonáva poučenie o bezpečnosti na pracovisku, v špeciálnych učebniach, poučenie o dodržiavaní predpisov počas výletov, exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho výcviku. Zároveň takéto poučenie vykonáva aj požiarny technik. Na začiatku školského roka uskutočňujú triedni učitelia poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, poučenie o požiarnych predpisoch. Minimálne raz ročne sa uskutočňuje cvičný požiarny poplach.

Bezpečnostný technik a požiarny technik uskutočňujú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Na škole sa podľa predpisov uskutočňujú revízie stanovené predpismi.

Všetky priestory školy zodpovedajú podmienkam podľa platných technických a hygienických noriem. Vykurovanie budovy je plynom, čo vyhovuje ekologickým podmienkam. Kapacita tried zodpovedá normám. Škola v priebehu vyučovacieho procesu realizuje pitný režim, stravovanie je realizované v školskej jedálni s možnosťou stravovania žiakov a zamestnancov.

Pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti žiakov pred úrazmi sú podľa bezpečnostných noriem v škole výrazne vyznačené schody, skrine s elektrickým rozvodom,. Žiaci nemajú možnosť kontaktovať sa s nebezpečnými látkami, chemikáliami a iným nebezpečným  materiálom. V celom školskom areáli platí zákaz fajčenia a zákaz požívania alkoholu a iných škodlivín. Osobitný priestor pre fajčiarov nie je vyhradený.

Pre poskytnutie prvej pomoci sú na škole rozmiestnené lekárničky prvej pomoci. Každý úraz evidujeme v Knihe úrazov a v prípade vážnejších úrazov kontaktujeme lekársku pomoc, a to na telefónnych číslach:  155 alebo 112.

 

 

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

  1. Základné ciele a pedagogický princíp školského vzdelávacieho programu

 

Vzdelávací a výchovný program školy, jej aktivity a vytvorené podmienky, smerujú k tomu, aby sa žiak cítil v škole bezpečne, aby nebol v škole diskriminovaný napr. ani na základe prospechu, aby mal možnosť pracovať podľa svojich možností a schopností, aby vedel, ako sa má učiť, aby sa vedel rozhodovať, aby nedochádzalo k žiadnym psycho-sociálnym problémom. Kladieme dôraz na telesný a duševný rozvoj žiakov.

Tento aspekt vyžaduje, aby vyučovanie bolo čo najviac prispôsobené žiakovi a nie učiteľovi. Učiteľ má riadiť pedagogický proces tak, aby uspokojoval žiakove vzdelávacie, emocionálne a sociálne potreby. Naďalej sa budeme orientovať na tvorbu nových projektov - na skvalitnenie vyučovacieho procesu a záujmovú činnosť žiakov.

Pri stanovení koncepcie každej školy zvažujeme potreby, záujmy, priania žiakov a rodičov na jednej strane a poslanie, ciele, záujmy a funkcie základnej školy na strane druhej s prihliadnutím na nové princípy, priority a zásady vzdelávania. Novú koncepciu, ktorá skĺbi nároky a požiadavky európskeho vzdelávania s najlepšími tradíciami a skúsenosťami slovenského školstva chceme realizovať aj na našej škole. Chceme dosiahnuť, aby žiak, ktorý získa vzdelanie poskytované našou školou, bol dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek. Tieto aspekty chceme zahrnúť v rozvojovom programe školy.

Cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy na školu moderného typu s novými metódami a formami práce aj v oblasti výučby počítačov pre bežnú prax a cudzích jazykov.

Chceme byť školou, ktorá bude príťažlivá pre deti aj ich rodičov, ktorá poskytuje svojim žiakom základné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, ktorá pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium i pre život v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast.

Treba zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Cieľom bude, aby žiaci získali vhodný učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného celoživotne sa vzdelávať.

 

   1. Ľudová kultúra

V rámci prierezových tém chceme na príslušných predmetoch využiť poznatky a skúsenosti - spevácke a tanečné a vytvoriť u nich ešte hlbšie puto k ich vlastnej minulosti, čím im umožňuje pochopiť ich identitu v kontexte bohato členeného európskeho spoločenstva. K naplneniu uvedeného cieľa slúži aj Sedliacky dom a pamätná izba Gáspára Sámuela, v ktorej si žiaci môžu prezrieť rôzne artefakty, týkajúce sa bližšej i vzdialenej histórie našej obce.

Naši žiaci nám so svojimi predstaveniami oživia historické udalosti z obdobia revolúcie 1848, ako je 15. marec a 6. október. Na týchto slávnostných podujatiach naši žiaci nám predvedú hrdinské skutky našich slávnych maďarských predkov.

 

   1. Kvalitné jazykové vzdelanie  v cudzích jazykoch

V súčasnom období je nevyhnutné rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v jazyku. Nejde len o slovenský jazyk, ale aj o rozvoj v anglickom  a nemeckom jazyku. Škola si je vedomá, že komunikačné schopností žiakov nie sú na požadovanej úrovni, preto tento cieľ budeme rozvíjať posilnením slovenského a anglického jazyka. S cieľom zabezpečiť žiakom kvalitné jazykové vzdelanie realizujeme na škole nasledovný model vyučovania cudzích jazykov:

 • cudzí jazyk začíname učiť od 3. ročníka ako povinný predmet štátneho vzdelávacieho programu,
 • budeme realizovať integrované vyučovanie cudzích jazykov s iným predmetom, ako napr. matematika, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, biológia.

 

   1. Počítačová a informačná gramotnosť

Digitálne kompetencie patria medzi najdôležitejšie kľúčové kompetencie, ktoré definuje Európska komisia v Európskom referenčnom rámci. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našim cieľom je, aby všetci absolventi školy boli digitálne spôsobilí. Chceme zvýšiť informačnú gramotnosť žiakov školy v práci s informačnými a komunikačnými technológiami za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa, naučiť ich komunikovať prostredníctvom PC. Na realizáciu daného cieľa budeme využívať všetky možnosti, ktoré nám poskytujú učebné plány, ďalej realizáciu národného projektu Infovek a Otvorená škola – IKT a formou záujmového mimovyučovacieho vzdelávania žiakov zameranú na prácu s počítačom a internetom.

 

   1. Individualizácia vzdelávania

Naším poslaním nie je učiť jednotlivé predmety, ale deti. Východiskom a cieľom našej práce sú žiaci. Naším zámerom nie je prispôsobovať deti učivu, ale naopak, učivo podávať s maximálne možným zohľadneným individuálnych potrieb jednotlivých žiakov podľa stupňa rozvoja poznávacích schopností, zamerania žiakov, ich záujmu o štúdium na jednotlivých typoch stredných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s nadaním.

 

 

  1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

 

Hlavným cieľom školy je, aby absolventi našej školy získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti. Chceme dosiahnuť, aby boli žiaci komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu. Dôležité je, aby si vytvorili pozitívny prístup k plneniu povinností, vedeli spolupracovať v tíme, dokázali sa hodnotiť a vyjadrovať k problémom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole, zabezpečiť

kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Ďalšie ciele:

 • u žiakov chceme formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie a vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov,
 • v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Zároveň škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

 • posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
 • podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka,
 • skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí,
 • zaviesť nové formy a metódy práce.

 

  1. SWOT analýza

 

S - silné stránky:

 • snaha učiteľov odborne rásť prostredníctvom ďalšieho vzdelávania
 • prezentácia na verejnosti prostredníctvom  kultúrnych programov
 • dobrá podpora školy obcou
 • vytváranie vhodných podmienok pre začlenenie žiakov v bežných triedach
 • široká ponuka záujmovej činnosti
 • dobrá spolupráca medzi základnou a materskou školou
 • postupné vybavovanie školy počítačmi a ich využitie vo vyučovacom  procese
 • rýchly prístup na internet, možnosť bezdrôtového pripojenia na internet
 • moderné a účinné pomôcky na vyučovanie a vybavenie modernou technikou /interaktívna tabuľa, notebooky, počítače/

 

W - slabé stránky:

 • problém čitateľskej, počítačovej gramotnosti
 • nedostatočné využívanie klasických a moderných učebných pomôcok vyučujúcimi
 • veľký počet vymeškaných hodín u žiakov
 • využívanie stereotypných metód a foriem práce učiteľmi
 • málo využívané diferencované vyučovanie
 • žiak je často objektom, nie subjektom výchovy a vzdelávania
 • nedisciplinovanosť žiakov
 • slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie
 • nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov.

 

O - šance:

 • zvyšovanie nárokov na vzdelanie žiakov zo strany rodičov
 • zvyšovanie odbornej spôsobilosti učiteľov
 • vybavenie novými, modernými počítačmi
 • modernizácia knižnice
 • možnosti mimorozpočtových zdrojov na rozvoj školy cez projekty
 • byť otvorený a podporovať zmeny
 • environmentálna výchova a aktivity
 • ochrana životného prostredia
 • triedenie odpadu.

 

T - riziká:

 • demografický pokles populácie
 • malá podpora detí vlastnými rodičmi v túžbe po vzdelaní
 • nízka sebadôvera v schopnosti svoje a svojich detí
 • zotrvávanie niektorých vyučujúcich v stereotype, nechuť a nedôvera vo vlastné schopnosti, vyhováranie sa na nedostatok času
 • vedomosti takto získané sa môžu zdať menej systematické
 • nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách
 • nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 

Každá zmena stereotypu je určitými ľuďmi prijímaná s nedôverou, nie je teda dobré ju chcieť zaviesť okamžite. Je oveľa vhodnejšie zmeny zavádzať postupne tak, aby všetci zúčastnení mali pocit, že to robia dobrovoľne, dokonca z vlastnej iniciatívy. Zmena tak nebude príkazom  alebo nariadením, ale stane sa ich súčasťou. Učitelia vo všeobecnosti zmeny neodmietajú, často však neveria svojim schopnostiam, alebo sa vyhovárajú na množstvo učiva, na nedostatok času.

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup k vzdelávaniu.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Náš ŠkVP je zameraný:

 • na prípravu človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
 • na dosiahnutie zvýšenia gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
 • na zabezpečenie kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,
 • na výchovu žiakov v duchu humanistických princípov. Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech.
 • na podporu zdravého učenia, tvorivosti žiakov, k vytváraniu priestoru pre ich sebarealizáciu a rozvoj prirodzeného nadania. Každý žiak by mal zažiť pocit úspešnosti aspoň v niektorom predmete.
 • na demokratické riadenie školy - žiaci majú možnosť vyjadriť sa a aktívne sa zapojiť do činnosti školy,
 • na preferovanie zdravého spôsobu života, pravidelného športovania, pohybu,
 • na podporu vzdelávania v oblasti cudzích jazykov a výpočtovej techniky, ako požiadavky vyplývajúcej z potrieb rozvoja spoločnosti,
 • na tvorivé myslenie žiakov, aby sa naučili pracovať s informáciami,
 • na riešenie daných problémov,
 • na tímovú prácu, aby sa žiaci už od I. ročníka naučili pracovať v tímoch, dokázali rešpektovať prácu druhých, prevzali zodpovednosť za seba a ostatných,
 • na hľadanie iného spôsobu spolupráce školy a rodiny.

 

  1. Vlastné zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Škola je všeobecno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa snaží vychovávať a pripravovať človeka do života. Nachádza sa v peknom prostredí obkolesená prírodou, preto chceme u žiakov vypestovať aj pozitívny vzťah k prírode. Jedným zo špecifických rozširujúcich predmetov je preto biológia. Vzťah o prírodu chceme a budeme realizovať aj mimoškolskými aktivitami- krúžková činnosť, brigády, sadenie stromčekov, vytvorenie náučného chodníka v prírode, oživenie priestorov školy o prírodovedné zbierky, ekologické hliadky, separovaný zber druhotných surovín.

Prezentácia na verejnosti s výsledkami žiakov a zamestnancov školy by mala byť v nasledujúcom období výraznejšia. Žiaci školy dosahujú veľmi dobré výsledky v olympiádach, či kultúre, chýba však dobrá propagácia na verejnosti. O výsledkoch by mala byť verejnosť oboznamovaná pravidelne napr. prostredníctvom rozhlasových novín, časopisu školy, príspevkov do regionálnej tlače, či prostredníctvom internetovej stránky školy.

Zmena tradičnej školy na modernú bude náročnou úlohou. Zmeniť postoj učiteľ- žiak a zároveň spôsob vzdelávania, v ktorom je žiak dominantný pri získavaní vedomostí a učiteľ sa stáva len akýmsi pomocníkom, bude trvať dlhšie obdobie. Na vyučovaní je potrebné využívať nové formy vyučovania (blokové vyučovanie, brainstorming, projektové vyučovanie, tímové vyučovanie, zážitkové vyučovanie, metóda pokus - omyl).

Ďalšie vzdelávanie pedagógov –  pedagógom umožniť rôzne typy vzdelávania.

 

 

  1. Profil absolventa

 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať jeden svetový jazyk na dobrej úrovni , mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život. Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.

 

  1. Primárny stupeň školského vzdelávania - ISCED 1 (prvý stupeň základnej školy)

 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.

 

   1. Ciele výchovy a vzdelávania primárneho vzdelávania

 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

 • poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,
 • umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,
 • podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
 • podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,
 • viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,
 • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

 

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti (ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická a čitateľská gramotnosť, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti (kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti.

 

   1. Profil absolventa - vzdelanostný model absolventa primárneho stupňa

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby  dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania. Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 1. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rozumie rôznym typom doteraz používaných   textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
 1. kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 • používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
 • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,
 1. kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
 • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 • vie používať rôzne vyučovacie programy,
 • získal základy algoritmického myslenia,
 • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
 1. kompetencia (spôsobilosť) učiť sa
 • má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 • uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
 • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
 1. kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy
 • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
 • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
 • pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,
 1. osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
 • má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
 • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
 • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
 • uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času
 • dokáže primerane svojmu  veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
 • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
 • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,
 1. kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 

   1. Pedagogické stratégie

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba výstupov, praktická výučba. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom).

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Budeme využívať rôzne formy vyučovania: skupinové, programové, individuálne.

Budeme využívať okolitú prírodu ako učebňu, ktorá deťom poskytne oveľa väčšiu možnosť vnímať mnohé prírodné javy, úkazy, krajinu.

V predmete maďarský jazyk a literatúra budeme hravou a pre deti atraktívnou formou rozvíjať čitateľské a pisateľské zručnosti.

 

  1. Nižšie sekundárne vzdelávanie - ISCED 2 (druhý stupeň základnej školy)

 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie.

Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov.

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom vzdelávaní.

 

   1. Ciele výchovy a vzdelávania nižšieho sekundárneho vzdelávania

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli :

 • veku primerane rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,
 • jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
 • záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:

 • osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
 • mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
 • osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa,
 • nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
 • mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

 

   1. Stupeň vzdelania

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacom alebo odborno-vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).

V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni ISCED 2B môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník.

Žiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, získava osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania garantujúceho zaučenie v danom odbore, má otvorenú možnosť získať i vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce buď ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v štúdiu na úrovni 3C.

   1. Profil absolventa - vzdelanostný model absolventa nižšieho sekundárneho stupňa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať -zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 1. kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,
 1. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
 • dokáže primerane komunikovať v materinskom a štátnom  a  v dvoch cudzích jazykoch,
 • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
 1. kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
 • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,
 1. kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
 • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
 • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
 • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
 • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,
 1. kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
 • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
 • dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
 • má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,
 1. kompetencie (spôsobilosti) občianske
 • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
 • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
 • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
 • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
 • má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
 1. kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
 • dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
 • vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
 • osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
 • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,
 1. kompetencie (spôsobilosti) pracovné
 • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
 • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,
 1. kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
 • dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote,
 1. kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
 • dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
 • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

  1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

   1. Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania.

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok vo výchove a vzdelávaní. V školskom roku 2015/2016 sú 2 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami. Ide o žiakoch, ktorí majú prevažne špecifické vývinové poruchy učenia s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Pri diagnostikovaní žiakov budeme úzko spolupracovať učiteľ - rodič, rodič - špeciálny pedagóg a ich prácu bude koordinovať výchovný poradca. Dokumentácie o týchto žiakoch sú uložené u triednych učiteľov, ku ktorej majú prístup pedagógovia, ktorí žiakov učia.

Pre prácu so žiakmi s ŠVVP platia určité zásady a podmienky, ktoré dodržiavame vo svojej praxi. O týchto zásadách a podmienkach sú jednotliví pedagógovia informovaní z odporúčaní špeciálnym pedagógom a psychológom. Tejto problematike sa venuje pozornosť v metodickom združení, predmetových komisiách i na pracovných poradách.

Pri práci s uvedenými žiakmi budú učitelia uplatňovať individuálny prístup, diferencované úlohy, kompenzačné pomôcky: čítacie okienka, tabuľka násobilky, kalkulačka.

 

   1. Integrovaní žiaci - výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

Na našej škole budeme v školskom roku 2018/2019 pracovať so štyrmi integrovanými žiakmi. Žiaci budú hodnotení podľa príslušných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia schválené MŠ SR. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracovala škola v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka bol so vzdelávacím programom oboznámený.

Škola:

 • je otvorená pre všetky deti. Žiaci s poruchami učenia a zdravotne oslabení sú individuálne začlenení v bežných triedach,
 • úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Komárne,
 • poskytuje žiakom so ŠVVP servis asistenta učiteľa a sprostredkúva im servis špeciálneho pedagóga a psychológa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Komárne. V škole pracuje aj osobný asistent učiteľa.
 • spolupracuje s rodičmi, s odbornými lekármi, s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny,
 • poskytuje kompenzačné pomôcky podľa potreby (PC, tabuľky, názorné pomôcky, špeciálne učebnice, jednodielna lavica, držiak na knihy),
 • hodnotí žiakov podľa metodických pokynov na klasifikáciu a hodnotenie žiakov s vývinovými poruchami učenia v bežných základných školách a podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách,
 • má individuálny prístup k integrovaným žiakom.

 

  1. Žiaci zo sociálno-znevýhodneného prostredia

 

V školskom roku 2018/2019 sú na našej škole 9 žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiakom zo SZP bude z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne zabezpečená finančná dotácia na stravu, školské potreby a zariadenie.

V prípade potreby žiakom so SZP bude vo vyučovacom procese poskytnutý asistent učiteľa. Zo strany vyučujúcich bude uvedenej skupine žiakov poskytnutá pomoc vo vyučovacom procese: individuálny prístup, diferencované úlohy a poskytnutie osobného počítača.

Žiakov budeme zapájať do mimoškolskej činnosti: krúžky, súťaže organizované školou, tvorivé dielne. Po konzultácii s triednym učiteľom a rodičom ich uprednostníme pri výbere na školský výlet.

 

 

 

 

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 • Hodnotenie žiakov
 • Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 • Hodnotenie školy  (Vnútorná smernica 2/2015)

 

  1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ŠVVP- primárne vzdelávanie.

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe vypracovaných kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Hodnotiť budeme nielen dosahovanie výsledkov v povinných prácach (v maďarskom jazyku  kontrolné diktáty a slohové práce; v matematike kontrolné práce; v cudzom jazyku slohové práce a testy po ukončení tematických testov; v ostatných predmetoch kontrolné testy po skončení tematických okruhov). Sledovať budeme aj ústny prejav žiaka, jeho snahu a aktivitu. Budeme hodnotiť aj voliteľné aktivity žiaka: prezentácie, výtvarné práce, zapojenie do ročníkového projektu, zapojenie do súťaží a olympiád, ďalšie aktivity spojené s vyučovacími hodinami ( referáty, celková aktivita žiaka...).

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

  1. Hodnotenie školskej disciplíny
   1. Napomenutie triednym učiteľom:
 • za opakované nepísanie si domácich úloh
 • za opakované zabúdanie pomôcok
 • za opakovanú drobnú nedisciplinovanosť (vykrikovanie, hlučnosť na prestávkach)
 • za neskorý príchod na vyučovanie zavinený vlastným pričinením (trikrát)
 • za 1-6 neospravedlnených hodín

 

   1. Pokarhanie triednym učiteľom:
 • za drobné klamstvo
 • za poškodzovanie učebníc
 • za neslušné vyjadrovanie
 • za opakované nerešpektovanie učiteľa, slovnú provokáciu učiteľa
 • za vedomé neprezúvanie sa
 • za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie
 • za opakovanie písania domácich úloh v škole
 • za nenosenie pomôcok na vyučovanie
 • za ubližovanie spolužiakom
 • za schovávanie a ničenie vecí spolužiakom
 • za 7-12 neospravedlnených hodín.

 

   1. Pokarhanie riaditeľom školy:
 • za úmyselné ničenie majetku školy a osobných vecí spolužiakov
 • za prepisovanie známky, dátumu, ospravedlnenia v ŽK, v ped. dokumentácii
 • za návštevu pohostinských zariadení a diskotéky
 • za opakovanú provokáciu učiteľa
 • za krádež
 • za nosenie nevhodnej literatúry a predmetov ohrozujúcich zdravie
 • za priznané ojedinelé fajčenie
 • za opustenie školy bez súhlasu učiteľa
 • za 13-18 neospravedlnených hodín.

 

   1. Znížená známka na druhý stupeň:
 • za bitky počas prestávok a úmyselné ublíženie na zdraví
 • za opakované prepisovanie v ŽK a ped. dokumentácii
 • za fyzické i psychické šikanovanie žiakov
 • za 19-25 neospravedlnených hodín
 • za opakované vulgárne vyjadrovanie
 • za opakované krádeže
 • za nosenie nevhodných predmetov do školy /napr.: petarda/.

 

   1. Znížená známka na tretí stupeň:
 • za 26-32 neospravedlnených hodín
 • za opakované šikanovanie žiakov a ubližovanie iným osobám
 • za krádež väčšieho rozsahu
 • za porušovanie školského poriadku
 • za značné poškodenie školského a cudzieho majetku
 • za úmyselné zničenie, straty a poškodenie školskej dokumentácie
 • za nevhodný komentár na internete
 • za sústavné požívanie alkoholu, fajčenie, drogy.

 

 

   1. Znížená známka na štvrtý stupeň:
 • za neospravedlnených hodín nad 32 hodín
 • za dlhodobé záškoláctvo, distribúciu drog
 • za lúpeže, sexuálne obťažovanie, ťažké ublíženie na zdraví
 • za napadnutie učiteľa a jeho šikanovanie
 • za hrubé porušovanie školského poriadku
 • za úmyselné ničenie majetku (podpaľačstvo atď).

 

 

Pri komplexnom hodnotení žiaka v 9.ročníku budeme hodnotiť:

 1. rozvoj vedomostí
 2. rozvoj myslenia
 3. rozvoj správania sa
 4. rozvoj komunikačných spôsobilostí
 5. rozvoj počítačovej gramotnosti
 6. rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne.

 

 

   1. Hodnotenie prospechu

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa na našej škole klasifikuje týmito stupňami: 1 - výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

 

Vo výslednej známke na konci klasifikačného obdobia hodnotíme:

 • písomné práce - štvrťročné, polročné, tematické, krátke kontrolné testy, päťminútovky, diktáty,
 • písomné a ústne odpovede - presnosť, odbornosť, trvalosť osvojenia pojmov, faktov a definícií, samostatnosť vyjadrovania, použiteľnosť vedomostí v praxi, úroveň myšlienkových operácií, úroveň požadovaných motorických a intelektuálnych činností,
 • stupeň rozvoja kľúčových kompetencií,
 • prípravu na aktivitu na vyučovaní,
 • úpravu zošitov,
 • prezentáciu projektov.

 

   1. Spôsob podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

V zmysle § 16 ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon)

Základné vzdelanie sa člení na:

 1. primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
 2. nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

 

  1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Systém kritérií na hodnotenie zamestnancov vychádza z dlhoročných skúseností, je výsledkom spoločných názorov zamestnancov s vedením školy. Vnútorná smernica na hodnotenie pedagogických zamestnancov bola vypracovaná v roku 2015 pod číslom 2015/2. Hodnotenie zamestnancov je schválené pedagogickou radou a je vyvesené na viditeľnom mieste v zborovni. Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude minimálne  dvojročne.

Každý zamestnanec bude hodnotený na základe nasledovných kritérií:

 

   1. Kritéria hodnotenia vo vzťahu k žiakom:
 • vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov
 • vie motivovať žiakov k učeniu
 • rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť,
 • rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu, vlastnú motiváciu)
 • rozvíja sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu)
 • pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,
 • rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.

 

   1. Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu:
 • vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy
 • vie určiť učebné ciele orientované na žiaka
 • vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v nadväznosti na zvolené ciele,
 • využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia,
 • dodržiava pravidlá hodnotenia, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka,
 • vytvára dobrú klímu v triede,
 • vie riešiť konflikty v triede,
 • je žiakom akceptovaný, má prirodzenú autoritu.

 

   1. Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k vlastnému rozvoju:
 • dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie,
 • pozná svoje silné a slabé stránky,
 • darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov,
 • vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy,
 • dokáže plánovať svoj profesijný rast,
 • absolvuje rôzne formy kontinuálneho vzdelávania s cieľom zlepšovať edukáciu,
 • dokáže implementovať nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom MZ alebo PK,
 • využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii,
 • vie pracovať v tíme,
 • podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole,
 • podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov.

 

   1. Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu:
 • vedie správne pedagogickú dokumentáciu,
 • dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas,
 • zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,
 • podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúžky, akadémie, vystúpenia, verejnoprospešné činnosti),
 • dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach
 • komplexné znalosti edukačného programu a metodík, výchovných a vzdelávacích postupov,
 • aktívne zabezpečuje svoj odborný rast,
 • flexibilne reaguje na vzniknuté zmeny,
 • podieľa sa na vytváraní a plnení strategických cieľov,
 • presadzuje aktívny prístup k riešeniu problémov - ovláda odbornú problematiku v rámci svojej kompetencie,
 • pedagogická profesionalita a pedagogický takt.

 

Hodnotenie bude zrealizované prostredníctvom:

 • pozorovania (pedagogickí zamestnanci na základe hospitácií, nepedagogickí zamestnanci na základe sledovania ich práce,
 • rozhovoru so zamestnancami,
 • výsledkov žiakov (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy, zapojenie žiakov do súťaží, mimoškolských aktivít, a pod.),
 • sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
 • hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,
 • vzájomného hodnotenia učiteľov,
 • hodnotenia učiteľov žiakmi.

 

 

 

  1. Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je:

 • aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,
 • aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.

Dôraz je kladený na:

 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
 • posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

Pravidelne monitorujeme:

 • podmienky na vzdelanie
 • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • prostredie - klímu školy
 • priebeh vzdelávania - vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • výsledky vzdelávania
 • riadenie školy
 • úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • kvalita výsledkov.

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • riaditeľské previerky
 • dotazníky pre žiakov a rodičov
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • výsledky externého testovania žiakov (Testovanie 5, Testovanie 9).

 

 

   1. Percentuálna stupnica hodnotenia vedomostných previerok na I. stupni

Percentuálna stupnica hodnotenia vedomostných previerok na I. stupni

 

Výborný

1

100 - 91 %

Chválitebný

2

90 - 75 %

Dobrý

3

74 - 50 %

Dostatočný

4

49 - 30 %

Nedostatočný

5

29 - 0 %

 
   1.  

Stupnica na hodnotenie kontrolných diktátov na I. stupni ZŠ

 

 

MJL

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Počet chýb

Známka

Počet chýb

Známka

Počet chýb

Známka

Počet chýb

Známka

0-4

5-7

8-10

11-a viac

1

2

3

4

0-4

5–6

7–9

10-12

13–viac

1

2

3

4

5

0 -3

4–5

6–8

9-12

13–viac

1

2

3

4

5

0 - 2

3 – 4

5 – 7

8 - 10

11 – viac

1

2

3

4

5

 

 

SJaSL

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Počet chýb

Známka

Počet chýb

Známka

Počet chýb

Známka

Počet chýb

Známka

   

0 - 4    

5 - 7    

8 - 10  

11-12  

13-viac

1

2

3

4

5

0 – 5   

6 – 8   

9 – 11 

12 – 14

15- viac

1

2

3

4

5

0 – 4   

5 – 7   

8 – 9   

10 – 12

13- viac

1

2

3

4

5

 

 

 

Počet stanovených vedomostných previerok a kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch na I. stupni ZŠ

 

Ročník

Vedomostné previerky MJL / MAT - počet

Slohové práce – kontrolné MJL – počet

Kontrolné diktáty MJL - počet

Kontrolné diktáty SjaSL - počet

1.

0

5

0

2.

5

0

8

2

3.

5

2

8

2

4.

5

3

10

4

 

 

 

 

   1. Percentuálna stupnica hodnotenia vedomostných previerok na II. stupni

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

 

Hodnotenie tematických previerok – všetky predmety

 

Výborný

1

100 - 90 %

Chválitebný

2

89 - 76 %

Dobrý

3

75 - 53 %

Dostatočný

4

52 - 27 %

Nedostatočný

5

26 - 0 %

 

 

Predmetová komisia jazykov, spoločenských a výchovných predmetov

 

Maďarský jazyk a literatúra – ISCED 2

 • Žiaci budú hodnotení v zmysle metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
 • Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard zvládol, alebo nie.
 • Písomnou formou sa kontroluje a hodnotí osvojenie základných poznatkov prostredníctvom diktátov, slohových písomných prác, testov a iných písomných prác na konci tematického celku.

Počet predpísaných písomných prác:

 

Ročník

Diktáty - počet

Písomné slohové práce - počet

5.

6

2

6.

6

2

7.

6

2

8.

6

2

9.

6

2

 

Hodnotenie diktátov na II. stupni:

 

5. a 6. ročník

 

7., 8. a 9. ročník

Počet chýb

Známka

 

Počet chýb

Známka

0 – 4

1

 

0 – 3

1

5 – 8

2

 

4 – 6

2

9 – 12

3

 

7 – 9

3

13 – 16

4

 

10 – 12

4

17 a viac

5

 

13 a viac

5

 

Hodnotenie školských slohových písomných prác: jedna známka je zo štylizácie viet, obsahu a dodržania slohového postupu, druhá známka za pravopis, čo závisí od rozsahu práce, a z úpravy.

Ďalšie kontrolné písomné práce a testy po prebraní učiva tematických celkov, podľa uváženia učiteľa.

 

Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, to znamená všetky komunikatívne zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie, práca s textom, prezentačné zručnosti.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra – ISCED 2

 • Žiaci budú hodnotení v zmysle metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
 • Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard zvládol, alebo nie.
 • Písomnou formou sa kontroluje a hodnotí osvojenie základných poznatkov  prostredníctvom diktátov, slohových písomných prác, testov a iných písomných prác na konci tematického celku.

 

Počet písomných prác:

 

Ročník

Diktáty

počet

Písomné slohové práce

počet

Počúvanie s porozumením

test  -  počet

5.-9.

6

3

2

 

Hodnotenie diktátov:

Počet chýb

Známka

0 – 3

1

4 – 7

2

8 – 11

3

12 – 16

4

17 a viac

5

 

Hodnotenie školských slohových  písomných prác:  jedna známka je zo štylizácie viet, obsahu a dodržania slohového postupu, druhá známka za pravopis, čo závisí od rozsahu práce, a z úpravy.

Ďalšie kontrolné písomné práce a testy po prebraní učiva tematických celkov, podľa uváženia učiteľa. 

 

 

Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, to znamená všetky komunikatívne zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie, práca s textom, prezentačné zručnosti.

 

Anglický jazyk, Nemecký jazyk

Hodnotenie písomných prác

 

Výborný

1

100 - 90 %

Chválitebný

2

89 - 76 %

Dobrý

3

75 - 53 %

Dostatočný

4

52 - 27 %

Nedostatočný

5

26 - 0 %

 

 

Hodnotenie tematických previerok –DEJ, GEO, OBN

 

%

Známka

100 – 90

1

89 – 76

2

75 – 53

3

52 – 27

4

26 - 0

5

 

 

 1. Školský učebný plán

 

V tejto časti iŠkVP nasledujú rámcové plány podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou.

Školský učebný plán na šk. rok 2018/2019 je v Prílohe č.1.

 

Školský rok 2018/2019

V ročníku 9. vyučujeme podľa; ISCED 2 Variant 3.

 

  1. Začlenenie voliteľných hodín

 

 

Predmet

Počet hodín

1. ročník: iŠkVP

Hudobná výchova

1

2. ročník: iŠkVP

Maďarský jazyk a literatúra

1

 

Pracovné vyučovanie

1

3. ročník: iŠkVP

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

1

 

Anglický jazyk

1

4. ročník: iŠkVP

Anglický jazyk

1

 

 

 

5. ročník: iŠkVP

Matematika

1

 

Dejepis

1

6. ročník: iŠkVP

Matematika

1

7. ročník: iŠkVP

Matematika

1

8. ročník: iŠkVP

Maďarský jazyk a literatúra

1

9. ročník: ŠkVP

Matematika

1

 

Informatika

1

 

Chémia

1

 

Dejepis

1

 

Náboženská / Etická výchova

1

 

 

  1. Rozdelenie žiakov do skupín:

 

Žiakov delíme na skupiny v predmetoch podľa vyhlášky MŠ SR c. 320/2008 Z.z. o základnej škole nasledovným spôsobom:

 

                7. ročník

                Slovenský jazyk a slovenská literatúra – 2 skupiny

                Anglický jazyk – 2 skupiny

                Informatika – 2 skupiny

 

 

 

 

Počet skupín

Ročník

 

Telesná a športová výchova

2

6. a 7.

chlapci a dievčatá zvlášť

 

2

8. a 9.

chlapci a dievčatá zvlášť

Výtvarná výchova

2

6. a 7.

chlapci a dievčatá zvlášť

Technika

2

6. a 7.

chlapci a dievčatá zvlášť

 

2

8. a 9.

chlapci a dievčatá zvlášť

Svet práce

1

9.

chlapci a dievčatá zvlášť

Informatika

2

7.

 

Etická výchova

1 (1. skupina)

1. – 3.

11 žiakov

 

1 (2. skupina)

4. - 6.

14 žiakov

 

1 (3. skupina)

7. - 9.

20 žiakov

Náboženská výchova-katolická

1

1. – 3.

17 žiakov

 

1

4. - 6.

5 žiakov

 

1

7. - 9.

11 žiakov

Náboženská výchova-reformovaná

1

1. – 3.

15 žiakov

 

1

4. - 6.

16 žiakov

 

1

7. - 9.

14 žiakov

 

 

 

 

 

 1. Učebné osnovy

Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

Vzdelávacie oblasti primárneho a nižšieho stredného vzdelávania sú zhodné so vzdelávacími oblasťami v inovovanom štátnom vzdelávacom programe:

 • ŠVP primárne vzdelávanie, 2015, str. 5 - 9

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp_pv_2015.pdf

 • ŠVP – nižšie stredné vzdelávanie, 2015, str. 5 - 9. 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp_nsv_6_2_2015.pdf

 

Učebné osnovy vyučovacích predmetov tvoria samostatnú prílohu.

Súčasťou osnov sú tematické plány učiteľa pre každý predmet, ktoré sú v tlačenej a v elektronickej podobe uložené u riaditeľa školy.

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy sa spravidla prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti. Prierezové témy uplatňujeme ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov a formou projektu alebo formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej školy.

            Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Prierezové témy sa môžu vyučovať:

 • v rámci vyučovacích predmetov,
 • úplnou alebo čiastočnou integráciou do voliteľných vyučovacích predmetov,
 • formou kurzov,
 • formou projektu a pod.

 

Na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sú začlenené nasledovné prierezové témy:

 

1. stupeň (2018/19)

Osobnostný a sociálny rozvoj                        OSR

Výchova k manželstvu a rodičovstvu            VMR

Environmentálna výchova                             ENV

Mediálna výchova                                         MDV

Multikultúrna výchova                                  MUV

Regionálna výchova a ľudová kultúra           RLK

Dopravná výchova                                         DOV

Ochrana života a zdravia                               OZO, OZŽ

Finančná gramotnosť                                     FIG, FG

 

2. stupeň (5., 6. 7. a 8. roč. 2018/19)

Osobnostný a sociálny rozvoj                        OSR

Výchova k manželstvu a rodičovstvu            VMR

Environmentálna výchova                             ENV

Mediálna výchova                                         MDV

Multikultúrna výchova                                  MUV

Ochrana života a zdravia                               OZO, OZŽ

Finančná gramotnosť                                     FIG, FG

 

 

 

  1. Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • porozumel sebe a iným;
 • optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;
 • uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;
 • osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
 • nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
 • získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;
 • rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať na hodinách etickej výchovy, občianskej výchovy a na každej vyučovacej hodine vytváraním pozitívnej klímy, medziľudských vzťahov v triede, podporovaním asertivity a prosociálnosti v kolektíve triedy. Budeme vytvárať v triedach situácie na riešenie problémov, podporovať spoluprácu, prezentovať svoje schopnosti a zručnosti a rozvíjať metakognitívne zručnosti.

 

 

  1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;
 • získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

Na škole pod vedením výchovného poradcu budeme realizovať aktivity zamerané na fungovanie rodiny v spolupráci s rodičmi v jednotlivých triedach. Zameriame sa na medzinárodné dni - matiek, otcov a detí.

 

 

 

 

  1. Environmentálna výchova

 

Environmentálna  výchova je prierezová téma, ktorá sa prelína všetkými predmetmi, hlavne prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou, humanitnými i prírodovednými predmetmi na druhom stupni. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, ale uvedomoval si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Žiaci získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie a formujú si kladný vzťah k prírode. Učia sa chrániť rastliny, živočíchy, triediť odpad, staršie ročníky monitorovať divoké skládky vo svojom okolí, učiť sa zdravo žiť v súčinnosti s prírodou. Prírodu nielen ničiť a brať si otvorenou náručou všetky jej dary, ktoré ponúka, ale ju aj chrániť a zveľaďovať pre budúce generácie, ktoré prídu po nás.

Prierezovú tému - Environmentálna  výchova budeme realizovať nasledovnými aktivitami:

 • pravidelné tematické dni –Deň športu, Deň Zeme,
 • triedenie odpadu,
 • výroba kŕmidiel pre vtáčiky z rôzneho materiálu,
 • na výtvarnej výchove, na pracovnom vyučovaní a v ŠkD tvorba prác z odpadových materiálov,
 • pravidelné čistenie okolia školy,
 • celoškolská akcia na jeseň a jar – Zber odpadového papiera,
 • separovanie odpadu – papier, plasty, baterky v objekte školy počas celého roka,
 • v predmete pracovné vyučovanie, technika, občianska náuka v témach zameraných na ochranu životného prostredia a zdravého životného štýlu, aktívneho trávenia voľného času,
 • v tomto školskom roku organizujeme projekt pod názvom „Zdravá výživa ohľadom na tradície“
 • ďalšie akcie a ich realizovanie podľa Plánu práce koordinátora environmentálnej výchovy.

 

 

  1. Mediálna výchova

 

Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje  a správanie žiaka. Už od mladšieho školského veku sú žiaci vystavení vplyvom médií, zvlášť vo veľkej obľube sú  hlavne televízia a počítač. Učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „sveta médií“, primerane veku sa v ňom orientovali. Na základe získaných vedomostí o médiách ( ich funkciách a fungovaní) potrebných pre získanie kritického odstupu od nich, dokázať prehodnotiť svoj vzťah k nim, reflektovať svoje návyky využívania médií, maximálne využívať pozitívny prínos ich produktov k rozvoju svojej osobnosti ako aj eliminovať ich negatívne vplyvy na svoju osobnosť. Prierezovú tému mediálna výchova realizujeme v predmetoch informatika, hudobná výchova.

 

 

  1. Multikultúrna výchova

 

Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa v súčasnosti prehlbuje vďaka otváraniu spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr.

Prierezová téma multikultúrna výchova je integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Žiaduce je už od predprimárneho vzdelávania utvárať povedomie o tradičnom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.

Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu, zvyky, tradície, akceptuje ich a dokáže s nimi spolupracovať.

 

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova:

 • Rozvíjať sebareflexiu, ktoré povedie k uvedomeniu si koreňov, možností, obmedzení i premien vlastnej kultúrnej identity.
 • Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.
 • Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr. Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou.
 • Rozvíjať schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný životný štýl.
 • Rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity. Motivovať žiakov k argumentácii vo vzťahu k svojim postojom.
 • Rozvíjať poznanie iných kultúr.
 • Rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty.

Konečným cieľom je vychovať zodpovedného občana, ktorý si svoju kultúru uvedomuje, dokáže bezkonfliktne komunikovať, obohacovať svoju aj inú kultúru.

 

Multikultúrnu výchovu začleníme do premetov:

 • anglický jazyk – poznávane život, kultúru, jazyk iných krajín,
 • prvouka, vlastiveda, etická výchova - zvyky a tradície,
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra - zvyky a tradície slovenského národa porovnávané so zvykmi a tradíciami iných národov,
 • občianska náuka, kde sa táto prierezová téma prelína takmer v každom ročníku,
 • dejepis a geografia na druhom stupni,
 • etická výchova,
 • telesná  a športová výchova.

Škola bude túto prierezovú tému na škole uplatňovať a realizovať v rôznych projektoch zameraných na spoluprácu a toleranciu žiakov pochádzajúcich z rôzneho prostredia.

 

 

 

 

  1. Regionálna výchova  a ľudová kultúra

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale svojim obsahom sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávania kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej dediny a okolitých miest.

V našej dedine nás obklopí množstvo regionálnych hodnôt, a preto sa ich snažíme s našimi žiakmi znova objavovať. Každý rok sa zúčastňujeme celoštátnej súťaže „ Kincskeresők“, kde predvádzame naše regionálne hodnoty a tradície.

Túto prierezovú tému je možné zaradiť takmer do všetkých predmetov: Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Anglický jazyk, Matematika, Informatika, Prírodoveda, Vlastiveda, Etická, Výtvarná a Hudobná výchova na 1. stupni, Nemecký jazyk, Dejepis, Geografia, Občianska náuka na 2. stupni.

 

 

  1. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Na cestách denne dochádza žiaľ k dopravným nehodám, ktorých účastníkmi a často i obeťami sú deti v mladšom i v staršom školskom veku. Úlohou dopravnej výchovy jen naučiť žiakov samostatne sa pohybovať na cestách- ako chodcov a cyklistov- účastníkov cestnej premávky, poznať základné dopravné predpisy nevyhnutné pre pohyb človeka po cestných komunikáciách. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách.

Túto prierezovú tému budeme na škole realizovať nasledovným spôsobom:

 • návštevou dopravného ihriska,
 • formou didaktických hier na prvom stupni a v rámci Účelového cvičenia na druhom stupni,
 • a začlenením do predmetov.

 

 

  1. Ochrana života a zdravia

 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ sa na našej základnej škole realizuje prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania (účelových cvičení). Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Hlavným cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:

 • riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana,
 • zdravotná príprava,
 • pohyb a pobyt v prírode.

Zručnosti a vedomosti majú žiaci na základnej škole získať na prvom stupni:

 • samostatnou organizačnou formou vyučovania v didaktických hrách, ktorých náplňou je spomínaná  tematika prierezovej témy,
 • v rámci záujmového krúžku Mladý zdravotník a účasťou na okresnej súťaži so zdravotníckou tematikou,
 • na hodinách prvouky a prírodovedy,
 • formou besied s hasičmi a políciou,  návštevou Hasičského zboru vo Veľkom Mederi.

Na druhom stupni:

 • formou kurzu účelového cvičenia dvakrát ročne po 5 hodín spravidla na jeseň a jar., ktorý pozostáva z teoretickej i praktickej časti,
 • na každej hodine telesnej výchovy pri dodržiavaní pravidiel bezpečného správania sa v telocvični, na školskom dvore,
 • v predmete biológia,
 • v predmete občianska náuka a etická výchova.

 

  1. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov.

Hlavným cieľom je,

 • aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.
 • naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

Výsledok vzdelávania v tejto oblasti:

 • žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách,
 • žiak dokáže nadviazať kontakt,
 • žiak zostaví základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať,
 • žiak vie využiť nástroje IKT,
 • žiak dokáže identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • žiak získa rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • žiak vytvorí plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum,
 • žiak dokáže určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.

Túto prierezovú tému  je možné zaradiť takmer do všetkých predmetov.

 

Na škole budeme realizovať celoškolský projekt pod názvom „Zdravá výživa ohľadom na tradície“.

 

 

 

1.polrok

Chlieb – múka

2.polrok

Med a zdravie

 

 

  1. Finančná gramotnosť

 

 

Východiskové dokumenty:

- Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a vo vzdelávacom procese

- Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl schválená MŠVVaŠ SR dňa 22.08.2014

- Dodatok č.1, schválený dňa 16. decembra 2015 MŠVVaŠ: mení sa Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP ZŠ s účinnosťou od 1.septembra 2016

- MŠVVaŠ vydalo s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2.

Problematika výchovy a vzdelávania na podporu finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v NŠFG povinnou súčasťou základného a stredného vzdelávania. Je do neho začlenená plošne. To znamená, že každý absolvent daného stupňa vzdelávania musí byť s ňou v určenom rozsahu oboznámený.

Finančná gramotnosť je v našom školskom vzdelávacom programe začlenená do jednotlivých predmetov, s uplatnením medzipredmetových vzťahov.

Napriek tomu, že sú financie ústredným pojmom finančného vzdelávania, úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií. Budeme so žiakmi precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok, budeme klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.

Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť s každodenným životom úzko previazané. Pripravíme také aktivity, ktoré umožňujú relatívne autentický zážitok finančnej situácie a ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania. Plán Rozvoja finančnej gramotnosti na našej škole je podrobne popísaný v Prílohe č.3.

 

 

  1. Prehľad predmetov podľa prierezových tém

 

Prehľad prierezových tém je rozpracovaný v Prílohe č.2.

 

 

 1. Vyučovací jazyk

 

Vyučovací jazyk na našej škole je maďarský jazyk.

 

 

 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

 

Stav kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

                prihlásenie na prípravné 1. atestačné vzdelávanie – 2

                prihlásenie na prípravné 2. atestačné vzdelávanie – 2

                prihlásenie na funkčné vzdelávanie - 1

Pre rozvoj školy v súlade so Školským vzdelávacím programom pociťujeme potrebu zvýšiť kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v oblastiach: čitateľská gramotnosť, finančná, matematická a prírodovedná gramotnosť, práca s IKT.

Pre splnenie požiadaviek na kvalifikované obsadenie jednotlivých postov umožníme pedagogickým zamestnancom vykonanie atestačného štúdia a vykonanie 1. a 2.  atestácie.