ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Hlavná stránka

Školský poriadok

Nadpis

 

 

 

 

 

 

  

Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda

 

Iskolai rendtartás

 

A Gáspár Sámuela Alapiskola és Óvoda Iskolai rendtartása összhangban áll a

 1. Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008-as számú törvényével, és ezek későbbiek során történt kiegészítéseivel,
 2. Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 320/2008-as számú alapiskolákról szóló rendeletének módosítása  224/2011 számú rendeletével, 
 3. Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 22/2011 számú módszertani utasításával az alapiskolás tanulók értékelésével kapcsolatban,
 4. Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 7/2006-R számú módszertani utasításával az alapiskolás tanulók zaklatásáról és ennek megelőzéséről.
 5. Az ENSZ 1989. 11.29-én elfogadott Gyermekjogi Egyezményével.

A rendtartás visszavonásig érvényes.

 

 

I. Bevezető rendelkezések

 

 1. Az Iskolai rendtartást a Gáspár Sámuel Alapiskola adja ki.

 

 1. Az Iskolai rendtartás az iskola működéséhez elengedhetetlenül

szükséges alapszabályok összessége, mely az oktatásban résztvevő egyének kötelességeit és jogait tartalmazza.

 

 1. Az alapiskola tanulói az iskolában és a nyilvánosság előtt

viselkedésükkel és magatartásukkal az iskolát képviselik.

 

 1. Az Iskolai rendtartást az osztályfőnökök ismertetik tanulóikkal és

törvényes képvisleőikkel az iskolai év kezdetén és szükség szerint az iskolai év során.

 

 1. Minden tanuló a legjobb tudásával arra törekszik, hogy a Csicsói

Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda hírnevét a községen belül és kívül   

méltóképpen  képviselje.

 

II. Szervezés

A tanítás az elfogadott órarend szerint zajlik, melyet az iskola igazgatója hagy jóvá. A tanítás 7:45 órakor kezdődik. Minden tanóra 45 percig tart.

 

 1. Az iskola épületét 6:30 órakor nyitjuk.

 

 1. A tanulók az iskola épületébe  érkeznek 7:00 - 7:30 között.

 

 1. A tanítás 7:45 órakor kezdődik.

 

 1. A tanítás időbeosztása:

A csengetési rend alapján

 

Tanítási óra

Ideje

Szünetek (perc)

1.

7.45

8.30

10

2.

8.40

9.25

25

3.

9.45

10.30

10

4.

10.40

11.25

5

5.

11.30

12.15

10

6.

12.25

13.10

25

7.

13.35

14.20

5

8.

14.25

15.10

 

 

Az órarend és a pedagógusok ügyeletének beosztása a tantestületi helyiségben, valamint az igazgatóságon található, a pedagógusok számára kötelező érvényű.

 

5.    A tanítási év egyéb szervezési kérdéseit a Szlovák Köztársaság  

       Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott Pedagógiai – szervezési útmutató   

       szabályozza.

 

III. A tanulók jogai

 

 1. Kivétel nélkül minden tanulónak – függetlenül nemzetiségétől, etnikai hovatartozásától, nemétől, vallásától, bőre színétől, szülei  vagyoni helyzetétől vagy beosztásától – joga van az ingyenes         művelődésre. Minden tanulónak joga van személyisége fejlesztéséhez,  tehetsége kibontakoztatásához.

 

 1. A tanulónak joga van ismerni a követelményeket, amelyek szerint értékelik és ismerni az értékelés eredményét.

 

 1. A tanulónak joga van a tananyag számára érthető magyarázatára.Az  a tanuló, aki a II. félév végén legfeljebb 2 tantárgyból elégtelent kapott, jogosult pótvizsgára.

 

 1. Jogában áll az adott tananyaghoz bármilyen kérdést feltenni és erre  magyarázatot kapni.

 

 1. A tanulónak joga van  az objektív értékelésre.

 

 

 1.  A tanulónak joga van  megfelelő formában a tanítási folyamatban ill. osztályfőnöki órákon véleménye nyilvánításához.

 

 1. Joga van a magánéletre, családja védelmére.

 

 1. Joga van olyan játékra és kikapcsolódásra, amelynek célja  azonos     a művelődéssel.

 

 1. Joga van a pályaválasztásra, továbbtanulásra.

 

 1. Joga van az iskola berendezéseinek használatára (tornaterem, könyvtár,  sportpálya stb.).

 

 1. Joga van az osztályfőnök, a nevelési tanácsadó vagy  más tanító segítségét kérni és igénybe venni.

 

 1. Joga van bekapcsolódni a sport- vagy kultúrális rendezvényekbe, amelyeket az  iskola szervez.

 

 1. Minden tanulónak joga van a védelemre mindenféle zaklatás, elhanyagolás,  nem megfelelő bánásmód és kihasznállás ellen.

 

 1. A tanulónak joga van a szünetekre úgy, ahogy azt az Iskolai rendtartás előírja.

 

 1. Azon tanulónak, aki speciális tanulási nehézséggel küzd, joga van olyan értékelésre, mely a speciális iskolák tanulóit illeti meg.

 

 1. A tanuló megválaszthatja az osztályönkormányzat és az iskolai diáktanács tagjait és ő maga is választható ezen  szervekbe.

 

 1. A tanulónak jogában áll látogatni a szakköri tevékenységeket.

 

 IV.  A tanulók kötelességei

 

 1.    A tanulók 7:00 és 7:30 óra között érkeznek az iskolába. Cipőt cserélnek, 7:45-re elfoglalják a helyüket az osztályban.Az iskola épületében csak váltócipőben tartózkodhatnak (a váltócipő      nem lehet a tornacipő). A cipőt, kabátot minden osztály a kijelölt szekrényben helyezi el. A szekrény állapotáért az egész osztály közösen viseli   a felelősséget.

 

 1. A korábban érkező tanulók az udvaron gyülekeznek, rossz idő esetén  a földszinti folyosón.

 

 1. A becsengetés után a tanulók elfoglalják  a helyüket az osztályban. Ha pedagógus vagy felnőtt lép az osztályba, felállással köszöntik. Az  első óra elején a „Jó napot kívánok!“, az utolsó óra végén a „Viszontlátásra!“ a köszöntés.

 

 1. A tanuló minden napra órarend szerint hozza el a tanszereit, hogy a helyettesítési órákon is hasznos munka folyhasson.

 

 1. A tanuló köteles az elmulasztott tananyag bepótlására, 1 napos  hiányzás esetén is.

 

 1. Két hét folyamatos hiányzás után a pedagógus segítségével pótolja a tananyagot.

 

 1. A tanuló a tanítási órákon csendben ül, figyelemmel kíséri a magyarázatot, társai felelését. Indokolatlanul nem zavarja az óra menetét. Ha felelni, kérdezni akar valamit, jelentkezik. Ha  a tanuló nem tudott az órára készülni, ezt az óra elején jelenti.

 

 

 1. A tanuló az iskolába nem hozhat olyan dolgokat, amire a tanuláshoz nincs  szüksége. Értékes tárgyakat csak saját felelősségére hordhat.    Csak saját felelősségére hozhat mobiltelefont, zenelejátszó     eszközöket,  ha elveszíti az iskola nem felel érte. Tanítási idő  alatt a tanuló köteles ezeket az eszközöket kikapcsolt (lenémított) állapotban tartani. A tanítási idő a tanuló iskolába érkezésétől az onnan való távozásáig tart (lásd MŠ SR Vyhlásška o základnej škole z 23. Júla 2008 §20 ods.7). Tilos a videózás és fényképezés.

 

 1. Tilos iskolába hozni fegyvert, kést, cigarettát, alkoholt, kábítószert  és a tanulók egészségét és testi épségét veszélyeztető tárgyakat.A dohányzás, alkohol és a kábítószer fogyasztása szigorúan tilos. Tilos az iskolába behozni, reklámozni és terjeszteni. Akinek erről tudomása van, köteles azonnal jelenteni az osztályfőnökének, vagy más pedagógusnak.

 

 1. A mobiltelefon használata a tanítás alatt és az órák közti szünetekben is   tilos. Lenémított állapotban kell tartani. Az engedély nélküli használat miatt a tanár a telefont elveheti – a telefont ebben az esetben a törvényes képviselő az  igazgatói irodában veheti át  - engedély nélküli használat  osztályfőnöki megrovással jár.

 

 1. A tanuló illő öltözékben jár iskolába, tisztán, kerülve a feltűnést. Tilos  a hajfestés és melírozás, a kihívó hajviselet,  körömfestés, körömépítés, make up, tetoválás,     szempilla- és a szemöldökfestés,  testékszerek  viselése.  Ruházatukkal ne kövessenek szélsőséges divatirányzatokat. A fiúknak   tilos a fülbevaló, feltűnő nyaklánc és karlánc. A lányoknak 1 pár  fülbevaló engedélyezett.Ünnepélyek alkalmával ajánlott öltözet a sötét szoknya (nadrág) és fehér  blúz (ing).

 

 1. A tanuló gondoskodik saját személyi higiénájáról (szappan, törülköző, pohár,WC-papír, papírzsebkendő ).

 

 1. Az illemhely használatával kapcsolatos tudnivalók: tilos a mellékhelyiségekben feleslegesen tartózkodni, írni a falakra, ajtókra, táplálkozni, dohányozni, bujkálni, tanulótársakat  bántalmazni. Kötelező minden használat után a WC lehúzása, a használt egészségügi betétek megfelelő eltakarítása (becsomagolva a szeméttárolóba dobni), az illemhely ajtajának  becsukása.

 

 1. Az iskolai vagyon a közös tulajdonunk és több generáció számára kell, hogy szolgáljon. Ezért minden osztály felelős a saját leltárában lévő dolgokért. Minden tanuló köteles a leltárba vett dolgokkal kíméletesen bánni, kárt nem okozni. Minden okozott kárról a hetes köteles beszámolni az osztályfőnökénél. A tanulók kötelesek ügyelni az osztály falainak és talajánk a tisztaságára. Az osztályajtót óvatosan nyitják és csukják, nem csapkodják és nem rongálják.

 

 1. A tanuló köteles kíméletesen bánni a tankönyveivel, az iskola segédeszközeivel. Az ezen tárgyakban okozott kárt köteles megtéríteni.

 

 1. Az ablakokkal, rolókkal, audiovizuális segédeszközökkel a tanuló 

csak a pedagógus utasítására manipulálhatnak. Tilos a nagy

ablakok kinyitása, szellőztetésre csak szellőzőmódra nyitják ki az  

ablakot. Tilos az ablakon bármit kidobni.

 

 1. A tanuló az osztályfőnök  jóváhagyásával  megválaszthatja, hogy kivel ül.

 

 1. A szaktanteremben az iskola üzemeltetési szabályzatát be kell tartani, valamint a  szaktanító szabja meg az ülésrendet.

 

 1. A nevelési tantárgyakra a szükséges  tanszereket (tornafelszerelés,

rajzeszközök) minden órára be kell biztosítani.

 

 1. A tanuló köteles vigyázni az iskola berendezésére, tanszerekre,

tankönyvekre, valamint tanulótársai tulajdonára. Ha a tanuló kárt 

okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni akkor is, ha osztálytársa

tulajdonáról van szó. A kár okozása vonatkozik az iskola egész

területére (sportpálya, udvar, kerítés, növényzet, stb.). Ha a kárt

okozó tanuló nem ismert, akkor a kárt az osztályközösség téríti

meg.

 

 1. A tantermet, sportpályát, műhelyt stb. csak a pedagógus

beleegyezésével hagyja el. A tanítás menete során a tanuló köteles az említett objektumokra vonatkozó szabályzatot betartani, az iskola üzemeltetési rendszabályzata alapján.

 

 1. Ha a tanulónak eltűnt  valamije, azonnal értesíti az osztályfőnökét,           esetleg más pedagógust. 

 

 1. Az ellenőrzőkönyvet mindig hordani kell, a bejegyzéseket hetente alá kell íratni. Ha elveszíti, 1 €-ért újat kell vásárolni az iskola titkárságán.

 

 1. Baleset vagy hirtelen rosszullét esetén a tanulók kötelesek azonnal

értesíteni a pedagógust vagy más felnőtt személyt.

 

 1. A tanítási órán tilos enni, inni. Az iskolában való tartózkodás idején tilos 

rágógumizni.

 

 1. Tilos a tanulótársak zaklatása, zsarolása, fenyegetése fizikalilag vagy szóban, ijasztgetése, dolgaik eltulajdonítása és rongálása, a tanulók csúfolása, nevetségessé tétele és megalázása, verekedés 

provokálás, lopás. Ezek a cselekedetek nevelési intézkedéseket

vonnak maguk után.

 

 

 

V. A tanulók viselkedése  szünetekben

 

 

 1. A kisszünetek általában 10 percesek, a nagyszünet (tízórai szünet) 20 perces és a második tanítási óra után következik.

 

 1. A kisszünetekben a tanulók az osztályban tartózkodnak és előkészítik a szükséges tanszereket a következő órára. Kisszünetben csak a segédeszközöket biztosító tanulók és az osztott órákra vonuló tanulók tartózkodhatnak a folyosón. Idegen tanterembe csak a pedagógus vezetésével léphetnek.

 

 1. A szüetekben tilos más osztályok látogatása

 

 1. A nagyszünetben a heteseken kívül minden tanuló köteles elhagyni

az osztályt. A tanulók az udvaron vagy a földszinti folyosón tartózkodnak (a szolgálatot teljesítő pedagógusok utasításának  megfelelően) és tízóraiznak. Az ételmaradékot, egyéb hulladékot,   papírdarabokat a szemétkosárba dobják.

 

 

 1. A tanulók kötelesek a szolgálatot teljesítő felnőtt személyek (pedagógus, személyzet) utasításait betartani.

  

 

 

VI.        A tanulók kötelességei a tanítás befejezése után

 

 

    1.        Mielőtt a tanuló elhagyja az osztályt, rendet tesz maga körül.

                A székét felrakja a padra.

 

    2.        Az iskola étkezdéjében ebédelő tanulók az étterembe iskolatáskát,

              kabátot, tornafelszerelést nem vihetnek. Az ebédlőben is csak

              váltócipőben tartózkodhatnak.

              Az iskola étkezdéjébe csak az ott ebédelők léphetnek.

 

 1. Az iskola területén a tanuló nem ülhet fel a kerékpárjára.

 

 1. Tanítás után a tanulók csak szervezett formában, pedagógus     

        felügyeletével, vagy engedélyével tartózkodhatnak az iskola épületében.

 

 1.                Hazafelé menet a tanulók illedelmesen viselkednek. Köszöntik a

        felnőtteket, betartják a közlekedési szabályokat .           

 

6.     Az iskolán kívüli rendezvényeken (tanévnyitó, iskolai ünnepségek -     

        anyák napja, tanévzáró)  is köteles betartani a tanuló a pedagógus   

        utasításait és a házirendet.

 

 

 

 

 

VII. A hetesek kötelességei:

 

     A heteseket mindig az osztályfőnök jelöli ki, és ezt bejegyzi az osztálykönyvbe!

    

 1.      A hetesek jelentik a hiányzó tanulókat.

 

 1. Előkészítik a következő órához szükséges  tansegédeszközöket.

 

 1. Kárról való jelentés. Minden okozott kárról a hetes köteles beszámolni az osztályfőnökénél.

 

 1. Folyamatosan ellenőrzik a tisztaságot az osztályban, szellőztetnek, megöntözik a virágokat, rendben, tisztán tartják a táblát. Gondoskodnak arról, hogy az osztályban mindig elegendő kréta legyen.

 

 

 1. Ha az óra kezdete után 5 perccel nem érkezik meg a tanító az osztályba, a hetesek jelentik az igazgatóságnak.

 

 1. A tanítás befejezésekor ügyelnek arra, hogy a tanteremben rend maradjon.

 

 

 

VIII. A tanuló hiányzása

 

 1. A tanuló az iskolából kizárólag betegség, komoly családi ok vagy rendkívüli időjárás miatt hiányozhat.  Késés esetén a tanuló köteles megfelelően és elfogadhatóan megindokolni késését.

 

 1. A tanuló a pedagógus engedélye nélkül nem hagyhatja el az iskola épületét. Tanítási idő alatt csak rendkívüli esetben és tanítói engedéllyel       és kísérettel  ill. előzetes írásos szülői engedéllyel hagyhatja el az iskolát.

 

 1.                A tanulót indokolt esetben (orvosi vizsgálat, családi ok) esetén a szülő kéri el az iskolából.

1 tanítási óráról az illetékes pedagógustól

1 tanítási napról az osztályfőnöktől

2 vagy több tanítási napról az iskola igazgatójától.

 

 1. Ha a tanuló előre nem látható okok miatt hiányzott, a szülő a lehető legrövidebb időn / 3 munkanap / belül értesíti az osztályfőnököt   a hiányzás  okáról  (írásban, személyesen vagy telefonon ).

 

 1. A tanuló az írásos, dátummal ellátott igazolásait az iskolába való belépés  után  az osztályfőnökénél  3 napon belül rendezi. Amennyiben ez nem    történik   meg az órák igazolatlannak minősülnek.
 2. A tanuló köteles az átvett tananyagot pótolni.

 

 1. Ha a tanuló hiányozza a félévi tanóra kötelezettségének 60%-át, és nincs  megfelelő számú érdemjegye, félévkor vagy év végén komisszionális   vizsgát tehet.

 

 

 

IX. Az iskolai klubot látogató tanulók kötelességei

 

1.        Az iskolai klubot látogató  tanulók  a szülő írásos kérelme alapján

                hiányozhatnak. Minden más esetben a tanulót a nevelő adja át

                a szülőnek az előre kitöltött dokumentumok alapján, az üzemeltetési rend

              figyelembe vételével.

 

2.        Az iskolai klubot látogató tanulók szülei a fenntartó által meghatározott 

           hozzájárulást kötelesek fizetni gyermekenként. A hozzájárulást adott  

           hónap 10-ig  kell befizetni az hónapra.

       

  

 

X. Nevelési intézkedések

 

1. Dicséretek

 

A tanuló dicséretben részesülhet  aktivitásáért, érdemleges tettéért, szerepléséért, vagy a közösségért végzett sikeres munkájáért.

A dicséret történhet szóban, vagy írásban, melynek fokozatai a következők:

 

Osztályfőnöki dicséret:

 • kitűnő tanulmányi eredményért
 • példás iskolalátogatásért
 • a kultúrprogramokon való szereplésért

 

Szaktanítói dicséret

       -      helyi versenyeken való részvételért

 • járási tanulmányi versenyen való részvételért
 • járási sportversenyen való részvételért

 

Igazgatói dicséret

 • járási, kerületi, országos versenyeken elért jó eredményért
 • iskoláért végzett kiemelkedő közösségi munkáért

 

 

2. Fegyelmi rendelkezések

 

Azokat a tanulókat érintik, akik ismételten megszegik az Iskolai rendtartást. A rendelkezést alapos és objektív vizsgálat előzi meg, majd a tett komolyságától függően a tanuló kaphat:

 

     1.    szóbeli figyelmeztetés – első alkalommal való enyhe megsértése az     

            Iskolai rendtartásnak

     2.    osztálytárs vagy tanulótárs bántalmazása

           tanulótárs tanszereinek megrongálásáért

           igazolatlan hiányzásért (1-6 óra)

           make-up – smink esetén

           a tanítási óráról való késés – 3x a félévben

           a IV/9 és 10 pontok megsértéséért

 

     3.   osztályfőnöki megrovás (írásban)

     kisebb értékek eltulajdonításáért

     sorozatos durva beszédért

     a pedagógusokkal, személyzettel szembeni tiszteletlen viselkedésért

     az iskola berendezésének szándékos megrongálásáért

     tanulótárs durva  bántalmazásáért, testi épségének veszélyeztetéséért

     igazolatlan hiányzásért (12 óra )

     az Iskolai rendtartás IV/11. Pontjának megsértése után kapott haladék    

     elteltével (haj 2 hét, köröm, szempilla 1 hét)

 

4.     igazgatói megrovás ( írásban )

        nagyobb értékek eltulajdonításáért

       nagy értékű szándékos rongálásért az iskola berendezésében

       tanulótársak testi épségének súlyos veszélyeztetéséért  

       olyan iskolán kívüli tevékenységért, amely rendőrségi vizsgálatot  

       eredményez

       közerkölcsöt romboló, felháborító, megbotránkoztató viselkedésért

       az iskolai dolgozók becsületét sértő megjegyzésekért, viselkedésért

       hivatalos iratok meghamisításáért / osztálykönyv, osztályzó ív,  

       tanulmányi könyvecske/

       az Iskolai rendtartás 15-nél többszöri megszegéséért

       igazolatlan hiányzásért (13- 18 óra ) 

 1. a magaviseleti osztályzat lerontása - az osztályzási rendtartás előírásainak meglelelően (22/2011 Minisztérium módszertani utasítása alapján)

 

2-es magaviselet

 

 • Ismétlődő kihágás, amelyért már korábban igazgatói megrovót kapott

 

 • Pecsét, aláírás, érdemjegy hamisítása

 

 • A felnőttek utasításainak, kéréseinek folyamatos, tudatos figyelmen kívül hagyása

 

 • 19-25 óra igazolatlan hiányzás

 

3-as magaviselet

 

 • 26-32 óra  igazolatlan hiányzás

 

 • Az iskolai vagyon szándékos rongálása

 

 • Az interneten való botrányt keltő megjegyzés és az iskolához méltatlan megjelenés

 

 • Iskolai zaklatás legsúlyosabb formái

 

 • Lopás az iskolában és az iskolai rendezvényeken

 

4-es magaviselet

 

 

 • Illegális szerek és alkohol birtoklása és terjesztése az iskolában és az iskolai rendezvényeken

33 óra igazolatlan hiányzás felett

 • Illegális szerek és alkohol fogyasztása az iskolában és az iskolai rendezvényeken

 

 • Szándékos testi sértés

 

Az iskolai rendtartás további súlyos megsértése esetén a pedagógiai tanács javaslata alapján az igazgató dönt a magaviseleti jegy lerontásának fokozatáról.

 

Javaslat a tanuló diagnosztikai intézetben való elhelyezésére:

 

 • bírósági határozat alapján lehetséges vagy szülői kérésre (belegyezéssel)

 

 

Kiegészítés

 

Kihágásnak minősül: taneszközök, tanulókönyvecske, váltócipő, tornafelszerelés otthonfelejtése, késés a tanítási óráról, helytelen viselkedés az osztályban vagy a nyilvánosságon, a hetes kötelességeinek elmulasztása.

 

Komoly kihágásnak minősül: a tanítási óra megzavarása, az iskola épületének engedély nélküli elhagyása, a pedagógus utasításainak nem betartása, érdemjegy átírása, hazugság, csalás, mobiltelefon és egyéb tanítást megzavaró eszköz használata, illetlen szavak használata (káromkodás).

 

Súlyos kihágásnak minősül: az iskolatársak zaklatása (szóbeli formáját is beleértve), arogáns viselkedés, fizikai bántalmazás, lopás, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztása, az iskolai vagyon rongálása.

 

A nevelési intézkedések bármely formájának alkalmazására vagy a magaviseleti jegy lerontása a pedagógiai tanács tehet javaslatot a fentiek alapján, vagy szükség szerint az osztályfőnök javaslata alapján a történtek kiértékelése esetén a pedagógiai tanács egyéb tettekért is foganatosíthat nevelési intézkedést.

 

A fegyelem megtartásához és megerősítésehez szükséges intézkedésekre akkor kerül sor, amikor az összes többi nevelési eszköz kimerült. Az intézkedések za értékelő konferencián kerül sor és bejegyzésre kerülnek az Osztályzóívbe és Osztálynaplóba.

 

XI. Óvintézkedések

 

AZ ISKOLAI SIKANÉRIA MEGELŐZÉSE ÉS MEGOLDÁSA

 

A sikanéria jellemzése

 Sikanériának (iskolai zaklatásnak) minősül a tanuló(k) bármilyen viselkedése, amelynek szándéka más tanuló(k)nak a bántalmazása, veszélyeztetése vagy félelemben tartása. Az erőszaknak valamilyen okból védekezni képtelen tanulókkal vagy tanulók csoportjával szembeni célzott és ismételt használatáról van szó. A sikanéria folytán sérülhet a tanuló pszichikai, valamint fizikai épsége.

 A sikanéria jelei:

 

 • közvetlenül a másik személy fizikai vagy lelki bántalmazására irányuló szándék,

 

 • egy tanulónak vagy tanulók csoportjának agressziója,

 

 • ismétlődő támadások,

 

 • nem egyenlő erőviszonyok az agresszor és támadója közt.

 A sikanéria megnyilvánulási formái:

 

 • fizikai támadások,

 

 • sértő gúnynevek használata,

 

 • szidalmazás,

 

 • a másik nevetségessé tétele,

 

 • kemény utasítások, melyek arra irányulnak, hogy a tanuló akarata ellenére bizonyos cselekedet(ek)et hajtson végre,

 

 • tárgyak eltulajdonítása,

 

 • az áldozat megmotozása, ignorálása.

 

A szabálysértési  törvény  szempontjából a sikanéria betöltheti  a szabálysértés  tényálladékát (a polgári együttélés, valamint a tulajdon ellen).

 

A büntetőjogi  törvény  alapján  a sikenéria betöltheti a bűncselekmény  tényálladékát  (vétség, bűncselekmény – rágalmazás, veszélyes fenyeget(őz)és

 testi sértés, személyi szabadság korlátozása, kényszer, zsarolás, rablás, lopás, idegen tulajdon megkárosítása, jogtalan használata).

 A bűncselekmény elkövetője az a személy, aki maga követi el a bűncselekményt.

 Bűncselekményben való bűnrészességről akkor beszélünk, ha a bűncselekményt két vagy több személy együttesen követte el.

 

Büntetőjogi szempontból felelős az a személy, aki a tett elkövetése ideje alatt betöltötte a 14. életévét.

 Az a pedagógiai alkalmazott, aki számára ismeretes az iskolai sikanéria valamilyen konkrét esete, ugyanakkor nem tesz intézkedéseket ebben az irányban, annak a veszélynek teszi ki magát, hogy büntetőjogilag felelősségre vonhatóvá válhat. Magatartásával betöltheti a bűncselekmény tényálladékát- a bűncselekmény elhallgatása vagy testi/lelki sérülés bekövetkezte által- lévén, hogy nem teljesítette foglalkozásából, szakmájából, pozíciójából, funkciójából adódó bejelentési kötelezettségét.

 

A sikanéria megelőzése

 

Olyan iskola vagyunk, amelyben a sikanériát semmilyen formájában nem toleráljuk. A hatékony megelőzés keretében az iskola:

 

 • megfelelő légkört biztosít,

 

 • biztosítja a tanulók, iskolai alkalmazottak és a szülők közti együttműködést, lehetőséget biztosít a sikanéria legkezdetlegesebb formáinak is jelentésére (a jelentést bizalmasan kezeli)

 

 • az Iskolai rendtartással világosan felállítja a viselkedés szabályait, beleértve a megszegésükkel járó szankciókat, írásban  dokumentálja a konkrét esetek megoldását
 • a munkarenddel összhangban biztosítja a fokozott felügyeletet a szünetekben, a tanítás kezdete előtt és bejeződése után, az iskolán kívüli tevékenység során azokban a helyiségekben, ahol sikanéria előfordulhatna ( WC – öltözők)
 • a pedagógus alkalmazottak és a szülő részére szemináriumokat szervez ennek a problematikának a szakembereivel,
 • tájékoztatni fogja a nyilvánosságot arról, mit kell tenni abban az esetben, ha sikanériáról szereznek tudomást (elérhetőséget nyújt olyan szervezetekről, amelyek a sikanériával foglakoznak)

 

 • biztosítja az osztályfőnökök oktatását, megelőzési koordinátorokat és nevelési tanácsadókat a sikanéria megelőzésére

 

 • a sikanériával kapcsolatos problémák megoldásánál szorosan együtt fog működni a pszichológiai és nevelési központ szakembereivel

 

 • azonnali jelentési kötelezettséget vezet be a pedagógusi és nem pedagógusi alkalmazottaknak is
 • a sikanéria problematikájára figyelmeztni kell az iskola vezetőségét, amely késedelem nélkül kivizsgálja a problémát és minden áldozatnak azonnali segítséget nyújt,

 

Az iskola módszerei a sikanéria kivizsgálására

 

 1. Biztosítja az áldozatok védelmét.

 

 1. Párbeszéd a sikanériára figyelmeztető tanulókkal, beszélgetés az áldozattal és az agresszorokkal.

 

 1. Szemtanúk keresése (individuálisan, esetlegesen konfrontáló beszélgetések a tanúkkal) SOHA NEM SZEMBESÍTENI AZ ÁLDOZATOT AZ AGRESSZOROKKAL!!!

Meghiúsítani  az  agresszorok  hamis  vallomástételét,  elkülöníteni,  lehetetlenné  tenni a közös vallomás egyeztetését.

 

 1. Tájékoztatni a szülőket vagy a törvényes képviselőket.

 

 1. Felvenni a kapcsolatot a nevelési és pedagógiai tanácsadó vagy diagnosztikai központtal.

 

 1. Biztosítani az áldozat támogatását.

 

A sikanéria súlyosabb eseteit jelenteni a rendőrségnek.

 

Intézkedések:

 

Az áldozat felé:

 

 1. Felajánlani az áldozat szüleinek, hogy szakmai segítséget keressenek fel.
 1. Csoportos   intervenciós   program   szervezése   az   iskola   igazgatósága   részéről, együttműködve a nevelési és pszichológiai tanácsadó központtal.

 

Az elkövető felé:

 

 1. Felajánlani az elkövető szüleinek, hogy szakmai segíséget keressenek fel.
 1. Nevelési intézkedések: osztályfőnöki figyelmeztető és megrovó, igazgatói megrovó, magaviseleti jegy rontása.
 1. Különleges esetekben:

 

 • Felajánlani a szülőknek, hogy elhelyezzék a tanulót önkéntes diagnosztikai kivizsgálásra a megfelelő diagnosztikai központba vagy gyógyító-nevelő szanatóriumba

 

 • Jelenteni a megfelelő gyermekvédelmi osztályon

 

 • Szükséges nevelési intézkedések a kiskorú érdekében a 195/1998-as törvény „a szociális segítségről” értelmében

 

 • Jelenteni a SZK megfelelő rendőri szervének, ha súlyos bántalmazásról van szó, amikor feltételezhető, hogy bűntény történt

 

 

 

Az iskola és a tanulók szüleinek együttműködése

 

 1. Ha feltételezhető a bántalmazás – sikanéria esete, az iskola beidézi a törvényes képviselőket az iskola igazgatójával való beszélgetésre a nevelési tanácsadó vagy iskolai pszichológus jelenlétében, amiről jegyzőkönyv készül

 

 1. Figyelmezteti a szülőket, hogy figyeljék a sikanéria lehetséges jeleit és felajánlja a segítséget

 

 1. Biztosítja a megfelelő hozzáállást és titoktartást a pedagógiai alkalmazottak részéről

 

Az iskola és egyéb intézmények együttműködése

 

A sikanéria megelőzése érdekében az iskola szorosan együttműködik a

 

 • Nevelési-pszichológiai tanácsadó központokkal

 

 • Az iskola az Állami Tanfelügyelőség és a tanácsadó központok intézkedései alapján jár el

 

Ha bántalmazás vagy bűntény alapos gyanúja merül fel az iskola igazgatója köteles haladéktalanul jelenteni ezt a tényt a megfelelő rendőri szervnek vagy/és a gyermekvédelmi – gyámügyi hatóságnak.

 

AZ ISKOLA ELJÁRÁSA AZ ÉLŐSKÖDŐK ELŐFORDULÁSA ESETÉBEN

 

 • A pedagógus a tetvek (esetleg rühek) lehetséges jelenlétének gyanújakor (a gyermek vakaródzik, nyugtalan) értesíti az iskola vezetőségét és a tanuló törvényes képviselőjét. A tanuló törvényes képviselője köteles a tanulóért eljönni az iskolába (ill. a család valamely tagja).

 

 • Az osztályfőnök a tanuló törvényes képviselőjét tájékoztatja a felmerülő problémáról. A szülő gyermekével ellátogat a körzeti gyermekorvoshoz, hogy megerősítést kapjon a tényleges a fertőzésről és utasításokat az élősködők kiirtásáról.

 

 • A fertőzött tanuló csak a fertőzés kikezelése után, orvosi igazolás ellenében léphet újra a gyermekközösségbe.

 

 • Az iskolavezetés terjedelmes fertőzés esetében tájékoztatja valamennyi szülőt (az ellenőrzőbe írt értesítéssel), hogy az iskolában tetvek fordultak elő. A szülők tájékoztatva lesznek arról is, hogy az iskola pedagógusai a fertőzés megakadályozásának, továbbterjedésének érdekében (a regionális egészségügyi intézettel együttműködve és az elfogadott iskolai működési szabályzattal összhangban) milyen intézkedéseket végeznek. Az iskola vezetése közreműködésre kéri a szülőket (folyamatosan ellenőrizzék gyermekeik haját).

 

 

XII. A törvényes képviselő jogai és kötelességei

 

 1. A szülőnek (törvényes képviselőnek) joga van kiválasztani a tanuló egészségi állapotának és szellemi képességeinek megfelelő iskolát.
 2. Joga van megismerni az iskola oktatási - művelődési programját, valamint az Iskolai rendtartást, és az ezekkel kapcsolatos észrevételeit kifejezni.
 3. Joga van folyamatosan tájékozódni gyermeke magaviseleti és tanulmányi eredményéről.
 4. Ha a szülő kételkedik az osztályzás helyességében, az I. vagy a II.

              félév végén a bizonyítvány kiadásától számított 3 napon belül kérheti 

              gyermeke komisszionális vizsgáztatását az illető tantárgyból az iskola

              igazgatójánál.

 1. Minden szülőnek joga van a választmányba való jelőlésre és szavazásra.
 2. Joga van jelen lenni a tanuló komisszionális vizsgáztatásánál.
 3. A törvényes képviselő köteles a tanuló számára biztosítani a felkészüléshez szükséges feltételeket.
 4. Köteles betartatni a tanulóval az Iskolai rendtartást.
 5. Köteles informálni az iskolát a tanuló egészségügyi állapotának esetleges változásáról.
 6. Köteles a tanuló által okozott kárt megtéríteni.
 7. Felelős a tanuló iskolalátogatásáért. Köteles gondoskodni arról, hogy időben és rendszeresen látogassa az iskolát,  a mulasztást a meghatározott feltételek mellett igazolni.

 

 

 

 

XIII. Zárórendelkezés

 

 • Az Iskolai rendtartás módosításait és kiegészítéseit az iskola igazgatója hagyja jóvá és a tantestülettel való munkaértekezleti egyeztetésen, valamint a szülői szövetség és iskolatanács véleményezése alapján.
 • Az Iskolai rendtartást a pedagógiai tanács megtárgyalta és jóváhagyta 2018. 9. 24–én.
 • Az Iskolai rendtartást jóváhagyta az Iskolatanács 2018. 9. 27-én.
 • Az Iskolai rendtartás kiegészítésére és megváltoztatására a pedagógusok tanácsa, a szülők szövetsége és a diáktanács tehet javaslatot.
 • A rendtartásban foglaltakat a tanulókkal és szüleikkel az osztályfőnökök kötelesek ismertetni.
 • A tanuló és a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a rendtartásban foglaltakkal megismerkedtek.
 • Az Iskolai rendtartás megtekinthető az iskola bejáratánál elhelyezett faliújságon, az összes osztályteremben és iskola  honlapján.
 • Az Iskolai rendtartás az osztály- és tanulmányi kirándulásokon, valamint a tanfolyamokon, a természetiskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken is érvényes.
 • Ezen rendtartás 2018. szeptember 28-án lép érvénybe, e nappal a 2017. 9. 18-án elfogadott Iskolai rendtartás hatályát veszti.

 

 

 

 

Csicsó, 2018. szeptember 30.

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Németh Ildikó

                                                                                                      iskolaigazgató