ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Hlavná stránka

Školský poriadok

Nadpis

Základná škola s materskou školou Gáspára Sámuela s vyučovacím jazykom maďarským  Číčov

 

Školský  poriadok

Školský poriadok ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM v Číčove je v súlade so:

1.            Zákonom NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a jeho neskoršími doplneniami.

2.            Vyhláškou MŠVVaŠ SR o základnej škole č. 320/2008 a jej úpravou č.

224/2011.

3.            Metodickým listom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 o kritériach hodnotenia žiakov ZŠ.

4.            Metodickým listom MŠVVaŠ SR č. 7/2006-R o predchádzaní šikanovania žiakov

ZŠ.

 

Tento školský poriadok je platný do odvolania.

 

 

I.             Úvodné ustanovenia

 

 

1)            Tento školský poriadok vydáva  ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov.

2)         Školský poriadok je súhrn predpisov potrebný k zabezpečeniu bezproblémového     fungovania zariadenia, obsahuje práva a povinnosti osôb, ktorých sa týka výchovno-    vzdelávacia činnosť.

3)         Žiaci prezentujú svojim správaním školu smerom ku škole a navonok.

 

4)         Triedni učitelia na začiatku školského roka (v prípade potreby aj počas školského roka) oboznámia školským poriadkom žiakov a zákonných zástupcov.

5)         Každý žiak sa má snažiť, aby svojim správaním čo najlepšie prezentoval svoju školu.

 

II.           Práva žiakov

 

1)    Každý žiak, bez ohľadu na národnosť, etnickú skupinu, pohlavie, náboženskú príslušnosť, farbu pleti, postavenie rodičov, majetkové pomery  má právo na bezplatné vzdelávanie. Každý žiak má právo na rozvíjanie  svojich schopností, nadania a  osobnosti.

2)    Žiak má právo poznať požiadavky, podľa ktorých bude hodnotený.

3)    Žiak má právo na pre neho zrozumiteľné vysvetlenie učiva. Na konci II. polroku, ak dostane max. z dvoch predmetov nedostatočné hodnotenie, má právo na komisionálne preskúšanie.

4)    Žiak má právo pýtať sa k učebnej  látke  a dostať odpoveď.

5)    Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

6)    Žiak má právo aktívne sa  zapájať  do výchovno-vzdelávacieho  procesu, vyjadriť svoj názor na triednických hodinách.

7)    Má právo na svoje súkromie, ochranu svojej rodiny.

8)    Má právo na hry a odpočinok,  ciele ktorých musia byť totožné so vzdelávaním.

9)    Má právo  na voľbu povolania, na ďalšie štúdium.

10)  Má právo na používanie školských zariadení (telocvične, knižnica, športové ihrisko, atď.).

11)  Má právo na pomoc  triedneho učiteľa, výchovného poradcu a ostatných pedagógov.

12)  Má právo zapojiť sa do športových a kultúrno-spoločenských aktivít školy.

13)  Každý žiak má právo na ochranu proti šikanovaniu, zneužitiu.

14)  Má právo na prestávky medzi vyučovacími hodinami podľa školského poriadku.

15)  Žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa IVVP, majú právo na taký spôsob hodnotenia, ktorý je  uplatňovaný pre žiakov špeciálnych škôl.

16)  Žiaci majú právo voliť členov do žiackej samosprávy a majú právo aby boli volení.

17)  Žiaci majú právo navštevovať záujmové krúžky.

 

III.         Povinnosti žiaka

 

1) Žiak má prichádzať do školy  v čase medzi 7.00 a 7.35. Po prezutí do 7.45  

     obsadí svoje miesto v triede. Obuv, kabát a iné šatstvo umiestni v pre neho    

     vyznačenej skrini vo vestibule. Každý žiak je zodpovedný za poriadok v skrini,

     spolu so svojimi spolužiakmi.

2)     Žiaci prichádzajúci  do školy  sa zhromaždia na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule na prízemí budovy.

3)     Po zazvonení obsadia svoje  miesto v triede. Keď pedagóg vstúpi do triedy,  pozdravia ho  vstaním. Na začiatku 1. vyučovacej hodiny ich pozdravia      „ Dobrý deň pán(i) učiteľ (ka)“, na konci poslednej vyuč. hodiny pozdravom     „ Dovidenia“.

4)     Žiak každý deň prináša do školy učebnice a iné učebné pomôcky  podľa rozvrhu hodín, aby mohol pracovať aj na hodinách, keď sa zastupuje.

5)     V prípade neprítomnosti je žiak  povinný zameškané učivo doháňať.

6)     V prípade dlhšej neprítomnosti (10 a viac dní) môže požiadať pri doučovaní o pomoc dotyčných pedagógov.

7)     Na vyučovacích hodinách žiak kľudne sedí, pozorne sleduje priebeh hodiny, vystupovanie  spolužiakov. Bezdôvodne nevyrušuje. Keď sa chce zapojiť do priebehu, hlási sa. Keď nie je  pripravený na hodinu, je povinný  to oznámiť učiteľovi na začiatku hodiny aj s odôvodnením.

8)     Žiak neprináša do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Hodnotné predmety môže priniesť  len na vlastnú zodpovednosť(napr. mobilný telefón, rôzne hudobné prehrávače). Za stratu týchto predmetov škola nezodpovedá. Počas vyučovania musia mať žiaci tieto prostriedky  vo vypnutom stave schované v taške. Vyučovanie sa počíta  od príchodu do odchodu žiaka do školy.

9)     Je zakázané nosiť do školy ostré predmety, zbrane, cigarety, alkoholické   

         nápoje, drogy a iné veci, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť a zdravie žiaka  

         a jeho spolužiakov. Je neprípustné a zakázané robiť  reklamu zdraviu  

         škodlivým látkam. V prípade zistenia porušenia týchto predpisov sú žiaci  

         povinní  bezodkladne hlásiť  triednemu učiteľovi, alebo ktorémukoľvek

         učiteľovi školy.

 

10)  Používanie mobilných telefónov je prísne zakázané počas vyučovania aj cez prestávky, Vypnuté majú byť odložené v taške. Pri nepovolenom použití mobilu učiteľ má právo ho od žiaka  odobrať, potom ho zákonný zástupca môže prevziať na riaditeľstve. Viacnásobné porušenie tohto zákazu sa trestá pokarhaním  triednym učiteľom.

11)  Žiak je povinný  chodiť do školy čisto a slušne oblečený, bez výstrelkov. Je zakázaný vyzývavý účes,  farbenie a melírovanie vlasov aj u dievčat, lakovanie nechtov, umelé nechty, maľovanie očí, tetovanie,  nosenie pearsingov. Pre chlapcov sú zakázané náušnice, výstredné retiazky, náramky. Pre dievčatá sú dovolené jedny náušnice . Pri slávnostných príležitostiach je doporučené žiakom  obliecť tmavé nohavice (sukne), bielu (svetlú) košeľu (blúzku).

12)  Žiak sa má postarať o svoju osobnú hygienu. Musí mať v škole mydlo, uterák, vlastný pohár, toaletný papier, papierové vreckovky.

13)  Na toaletách je zakázané zbytočne sa zdržiavať, schovávať sa cez  prestávky, ničiť zariadenie, čmárať na steny a dvere, fajčiť, šikanovať spolužiakov a stravovať sa. Je povinné splachovanie po každom použití  WC, po použití dvere zatvárať. Použité hygienické vložky zbalené hodiť do smetného koša.

14)  Školský majetok je spoločným majetkom nás všetkých a má slúžiť viacerým generáciam. Preto každá trieda je zodpovedná za inventár vlastnej triedy. Každý žiak je povinný sa oň starať, aby nevznikla žiadna škoda na zariadeniach. Vzniknutú škodu majú týždenníci bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi. Žiaci majú dávať pozor na čistotu stien a podlahy. Opatrne majú manipulovať oknami, dverami.

15)  Žiak sa má šetrne zaobchádzať s učebnicami, učebnými pomôckami, vzniknutú škodu je povinný uhradiť.

16)  Manipulovať s oknami, roletami a učebnými pomôckami smie žiak iba so súhlasom učiteľa. Úplne zakázané je otváranie veľkých okien a vyhadzovanie smetí cez okná.

17)  Žiak môže sedieť v triede so spolužiakom, ktorého  si vyberie, po schválení triednym učiteľom.

18)  V špeciálnych učebniach sa má správať žiak podľa prevádzkového poriadku. Sedací poriadok určí dotyčný učiteľ.

19)  Na výchovné predmety je žiak povinný nosiť predpísané učebné pomôcky.

20)  Žiak je povinný šetrne sa  zaobchádzať so školským zariadením, učebnými pomôckami a majetkom spolužiakov. Ak žiak zámerne alebo z nedbanlivosti spôsobí škodu, je  povinný  ju uhradiť. Keď sa nedá zistiť osoba, ktorá spôsobila škodu,  musí ju uhradiť trieda.

21)  Opustiť počas vyučovania ihrisko, učebňu, dielňu  môže žiak iba   so súhlasom vyučujúceho. Správať sa má podľa prevádzkového poriadku školy.

22)  Keď sa žiakovi niečo stratí, má to hneď po zistení hlásiť triednemu učiteľovi alebo inému učiteľovi.

23)  Žiak je povinný na vyučovanie nosiť žiacku knižku a týždenne dať podpísať rodičom. Pri jej strate je povinný si zakúpiť novú za 1 €.

24)  Pri  školskom úraze alebo náhlej nevoľnosti žiaka sú spolužiaci  povinní okamžite hlásiť túto udalosť pedagógovi alebo inému zamestnancovi školy.

25)  Je zakázané žiakom počas vyučovacích hodín jesť, piť a žuvať žuvačku.

26)  Je zakázané šikanovanie spolužiakov, vyprovokovanie bitiek medzi žiakmi, vyhrážanie sa, krádeže. Za porušenie týchto zákazov je žiak potrestaný výchovnými opatreniami.

 

IV.          Správanie sa žiakov počas  prestávok

 

1)     Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú spravidla 10 - minútové. Po druhej hodine je veľká  (desiatová) prestávka, ktorá  má dĺžku 20 minút.

2)     Počas malých prestávok sa žiaci môžu zdržiavať v triedach a pripravovať sa  na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Na chodbe sa zdržiavajú len žiaci zabezpečujúci demonštračné učebné pomôcky a žiaci, ktorí sa majú premiestniť do špeciálnych učební. Do špec. učební môžu vstúpiť len v prítomnosti  vyučujúceho.

3)     Počas prestávok je pre žiakov zakázané navštevovanie iných tried.

4)     Počas veľkej (desiatovej) prestávky sú žiaci povinní opustiť  triedu a zhromažďovať sa vo vestibule na prízemí alebo na školskom dvore (podľa počasia a na základe usmernenia službukonajúceho pedagóga), kde desiatujú, pritom  majú dbať na čistotu a poriadok, zbytky jedla a iné smeti umiestniť do odpadových košov. V triedach ostávajú len dvaja týždenníci.

5)     Počas prestávok sú žiaci povinní dodržiavať príkazy a pokyny službukonajúcich pedagógov ale aj ostatných zamestnancov školy.

 

 

V.            Povinnosti žiaka po ukončení vyučovania

 

1)     Predtým, než žiak opustí triedu po poslednej vyučovacej hodine, si urobí vo  svojom okolí poriadok. Stoličku vyloží na školskú lavicu.

2)     Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni nesmú si zobrať tašky so sebou, kabát, telocvičný úbor do jedálne. Aj v jedálni musia byť v prezuvkách. Do šk. jedálne môžu vstúpiť len stravníci.

3)     Pri odchode zo školy žiak nesmie na dvore nasadnúť na bicykel.

4)     Po vyučovaní sa zdržiavať v škole môžu  žiaci iba v  sprievode a s povolením pedagóga.  - vedúcich krúžkov.

5)     Na ceste domov sa žiaci správajú slušne. Pozdravujú dospelých, dodržiavajú predpisy cestnej premávky.

6)     Žiak aj na podujatiach organizovaných školou mimo školy sa musi správať podľa školského poriadku, dodržiavať pokyny učiteľov.

 

VI.          Povinnosti týždenníkov

Týždenníkov pre každý týždeň určí dopredu triedny učiteľ, čo označí aj do triednej knihy.

1)    Týždenníci na začiatku vyučovacích hodín hlásia neprítomných žiakov.

2)    Cez prestávky pripravujú učebné pomôcky, vetrajú, starajú sa o dostatok kriedy v triede a iné potrebné veci na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

3)    Hlásenie škodovej udalosti o každej vzniknutej škode je týždenník povinný bezodkladne referovať triednemu učiteľovi.

4)    Priebežne kontrolujú čistotu a priadok v triede, polievajú kvety, starajú sa o čistotu tabule.

5)    Ak  5 minút po zazvonení neprichádza vyučujúci do triedy, sú povinní to hlásiť na riaditeľstve.

6)    Starajú sa, aby po  poslednej vyučovacej hodine bol v triede poriadok.

 

VII.        Neprítomnosť žiaka na vyučovaní

 

1) Žiak smie chýbať z vyučovania len pre  chorobu, závažnú rodinnú udalosť

         alebo kalamitné počasie. Ak žiak zamešká začiatok vyučovania, je povinný to    

         hodnoverne odôvodniť.

2) Počas vyučovania žiak nesmie opustiť školu bez povolenia pedagóga. Opustiť    

     môže len na základe písomnej žiadosti rodiča.

3) Žiaka v odôvodnených prípadoch (lek.vyšetrenia, rodinné dôvody) si môže

      vypýtať z  vyučovania zákonný zástupca.

Žiaka môže uvolniť  z vyučovania:

-       v prípade 1 vyuč. hodiny  príslušný pedagóg

-       v prípade 1 dňa  triedny učiteľ

-       v prípade 2 alebo viac dní  riaditeľ školy

4) Ak žiak chýba na vyučovaní, rodič je povinný ho ospravedlniť do troch

     pracovných dní. Dôvod ospravedlnenia môže nahlásiť osobne, písomne alebo

     telefonicky.

 5) Po nástupe do školy má predložiť žiak do troch dní potvrdenie triednemu

učiteľovi. Ak   žiak nepredkladá ospravedlnenie do troch dní po nástupe do

školy,  vynechané hodiny budú   považované za neospravedlnené.

6) Žiak po nástupe je povinný zameškané učebné látky doháňať.

 

7)     Ak žiak vynechá z určitého predmetu 60 % hodín, a z toho dôvodu nemá  

     dostatok známok, na konci I. a II. polroku môže jeho zákonný zástupca žiadať  

     školu o komisionálnu skúšku, aby mohol byť hodnotený.

 

VIII.      Povinnosti žiakov ŠKD

 

1)    Žiak navštevujúci ŠKD môže  odchádzať skôr  zo ŠKD  len na základe písomnej žiadosti rodiča. Inak žiaka odovzdá vedúci ŠKD v čase určenom v dokumente o dochádzke žiaka.

2)    Rodič žiaka je povinný mesačne zaplatiť čiastočnú úhradu za prevádzkovanie ŠKD. Hodnotu tejto sumy určí zriaďovateľ. Príspevok je povinný zaplatiť za prebiehajúci mesiac do 10. dňa prebiehajúceho mesiaca.                  

 

IX.          Výchovné opatrenia

   

1. Pochvaly:

 

     Žiak môže dostať pochvalu za aktivitu, záslužný čin, vystupovanie alebo za činnosť vykonanú v prospech kolektívu triedy alebo školy.

Pochvala môže byť ústna, písomná a má nasledovné stupne:

 

  • Pochvala  triednym učiteľom                 

-    za výborné učebné výsledky

-    za príkladnú návštevu školy

-    za aktívnu účasť na  kultúrno - spoločenských akciách

 

  • Pochvala  vyučujúcim jednotlivých predmetov

-       za účasť na školskom kole  súťaže v danom predmete

-       za účasť na  obvodnom kole súťaží

-       za účasť na obvodnom kole športových súťaží

 

  • Pochvala  riaditeľom školy

-       za umiestnenie na popredných miestach súťaží na obvodnom alebo vyššom kole súťaží

-       za záslužnú prácu alebo čin, ktorý je vykonaný v prospech školy

 

2. Výchovné opatrenia v záujme udržania poriadku a disciplíny

 

     Tieto opatrenia sa týkajú žiakov, ktorí opakovane porušia školský priadok. Pred udelením týchto opatrení priestupky by mali byť riadne prešetrené, aby udelené opatrenia boli objektívne a zodpovedajúce porušenia závažnosti porušenia školského poriadku (ŠP).

 

  1. Slovné upozornenie - pri prvom porušení ŠP - menej závažné
  2. Napomenutie triednym učiteľom (písomne):

-       za opakované, menej závažné porušenie ŠP

-       za poškodenie alebo zničenie učebných pomôcok spolužiaka

-       za ublíženie na zdraví spolužiaka

-       za neospravedlnené hodiny (do 6 hodín)

 

  1. Pokarhanie triednym učiteľom (písomne)

-       za opakované (aspoň 10 - krát) porušenie ŠP

-       za krádež menej hodnotných vecí

-       za opakované hrubé, neslušné výrazy

-       za neslušné správanie sa voči zamestnancom školy

-       za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia

-       za hrubé ublíženie voči spolužiakovi, ohrozenie jeho zdravia

-       za neospravedlnené hodiny (7-12 hodín)

  1. Pokarhanie  riaditeľom školy (písomne)

-       za krádež hodnotných vecí

-       za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia väčšej hodnoty

-       za závažné ohrozenia zdravia a bezpečnosti spolužiakov

-       za veľmi neslušné, vulgárne správanie sa

-       za veľmi hrubé, vulgárne urážky voči zamestnancom školy

-       za falšovanie úradných listín (triedna kniha, triedny výkaz, klasifikačný záznam, žiacka knižka, a pod.)

-       za opakované porušovanie ŠP (nad 20)

-       za neospravedlnené hodiny (13-18 hodín)

 

  1. Znížená známka zo správania - stupeň zníženia sa určí  podľa metodického pokynu MŠ SR 22/2011 o hodnotení a klasifikácii žiakov ZŠ.

 

Vysvetlivky:

                    za porušenie školského poriadku sa považuje zabudnutie priniesť na

vyučovanie učebné pomôcky, žiacku knižku, prezuvky, športový úbor, meškanie z vyučovacej hodiny, nesprávne správanie sa v triedach alebo na verejnosti, zanedbávanie povinnosti týždenníkov.

                    za vážne porušenie školského poriadku sa považuje vyrušovanie vyučovacích

hodín, za opúšťanie školského areálu bez povolenia, nedodržanie pokynov učiteľa, falšovanie známok, klamstvo, podvod, neoprávnené používanie mobilov a iných podobných zariadení, vulgárne vyjadrenia (hrešenie).

                    za veľmi  vážne porušenie školského poriadku sa považuje šikanovanie (slovné

aj fyzické) spolužiakov, arogantné správanie, fyzické útoky, krádež, fajčenie, užívanie alkoholu a omamných látok, poškodenie školského zariadenia.

 

Na udelenie výchovných opatrení dáva návrh pedagogická rada alebo príslušný učiteľ po vyhodnotení závažnosti  porušenia školského poriadku.

Pedagogická rada môže navrhnúť výchovné opatrenia aj v iných prípadoch, keď to považuje za potrebné a vhodné.

Tieto opatrenia sa udeľujú v záujme upevnenia poriadku pri vykonávaní výchovno-vzdelávacej činnosti. Schválenie jednotlivých výchovných opatrení je v kompetencii pedagogickej rady, a sú evidované v klasifikačných hárkoch a v triednych výkazoch.

 

 

X.            Preventívne opatrenia

Prevencia a riešenie šikanovania v škole

Charakteristika šikanovania

 

     Šikanovanie znamená správanie sa žiaka, ktoré sa úmyselne zameriava na ublíženie, urážanie, ohrozovanie alebo týranie druhého. Ide o zámerné a opakované násilie voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí nie sú schopní proti tomuto javu brániť sa.

Znaky šikanovanie:

·         úmysel zameraný bezprostredne na fyzické a psychické šikanovanie druhého,

·         agresivita jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

·         opakované útoky,

·         odlišné fyzické vzťahy medzi agresorom, útočníkom a obeťou.

Prejavy šikanovania:

·         fyzické útoky,

·         používanie hrubých prezývok,

·         ohováranie,

·         zosmiešňovanie,

·         drzé príkazy zamerané proti druhému,

·         ukradnutie predmetov,

·         ignorovanie a prehliadanie obete.

Z hľadiska zákona sa šikanovanie kvalifikuje ako priestupok proti občianskemu spolužitiu, proti vlastníctvu.

Podľa trestného zákona sa šikanovanie môže započítať ako trestný čin (previnenie, trestný čin – ohováranie, ohrozovanie, fyzické urážanie, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodenie alebo neprávne používanie nevlastného majetku).

Spáchateľom trestného činu je osoba, ktorá zaviní trestný čin. Ostatnými spáchateľmi trestného činu sú tí, ktorí trestný čin podporujú.

Osoba, ktorá vo chvíli spáchania trestného činu dovŕšila 14 rokov svojho života, je zodpovedná z hľadiska trestného zákona. Pedagogický zamestnanec, ktorý pozná konkrétne prípady školského šikanovania, sa stáva tiež zodpovedným z hľadiska trestného zákona. Ak zanedbáva svoju povinnosť oznámiť túto vec, stáva sa spoluúčastníkom trestného činu.

 

Prevencia šikanovania

Sme škola, ktorá netoleruje žiadne formy šikanovania. Preventívne opatrenia:

Škola

·         zabezpečuje vhodnú atmosféru,

·         zabezpečuje spoluprácu medzi zamestnancami školy a rodičmi, zabezpečuje možnosť udania rôznych foriem šikanovania (udanie berie ako diskrétnu záležitosť),

·         jasne stanoví pravidlá školského správania školským poriadkom vrátane sankcie vyplývajúce z porušovania školského poriadku, dokumentuje riešenie konkrétnych prípadov,

·         v súlade s pracovným poriadkom zabezpečuje efektívnejší dozor nad žiakmi v prestávkach, pred začatím vyučovania, po ukončení vyučovania, počas mimoškolských akcií, v miestnostiach, kde je väčšia možnosť šikanovania (toalety, šatne),

·         organizuje semináre s odborníkmi na problematiku šikanovania pre pedagogických zamestnancov, aj pre rodičov,

·         informuje verejnosť, čo treba robiť, keď sa dozvieme o akejkoľvek forme šikanovania (poskytuje dostupnosť organizácií zaoberajúcich sa šikanovaním),

·         zabezpečuje ďalšie vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov a výchovných poradcov pre zabezpečenie prevencie šikanovania,

·         pri riešení problémov šikanovania spolupracuje s odborníkmi psychologicko-poradenských centier,

·         vyžaduje okamžité oznámenie zo strany pedagogických i nepedagogických zamestnancov,

·         treba ihneď upozorniť vedenie školy na problematiku šikanovania, ktoré poskytne okamžitú pomoc obetiam šikanovania a vyšetrí prípady.

 

Metódy školy na vyšetrenie šikanovania

 

1)    Zabezpečuje ochranu obetí.

2)    Dialóg so šikanujúcimi žiakmi, beseda s agresorom a s obeťou.

3)    Hľadanie svedkov - nikdy nekonfrontovať agresorov a obete.

4)    Informovať rodičov alebo zákonných zástupcov.

5)    Kontaktovať sa  s výchovným, pedagogickým alebo diagnostickým centrom.

6)    Zabezpečiť ochranu a podporu obete.

Vážnejšie prípady šikanovania oznámiť príslušnému policajnému zboru.

 

Opatrenia:

 Pre obeť:

1)    Odporúčať rodičom obete vyhľadať odbornú pomoc.

2)    Organizovanie skupinového programu zo strany riaditeľstva školy na problematiku šikanovania.

3)    Spolupracovať so psychologicko-poradenským centrom.

 

Pre spáchateľa, agresora:

1)    Odporúčať rodičom šikanujúceho vyhľadať odbornú pomoc.

2)    Výchovné opatrenia: pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy, znížená známka zo správania.

3)    Vo výnimočných prípadoch:

·         odporúčať rodičom dobrovoľné vyšetrenie žiaka v diagnostickom centre alebo v liečebnom, výchovnom sanatóriu,

·         udať, oznámiť na vhodné oddelenie úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

·         potrebné výchovné opatrenia v záujme maloletého v súlade so zákonom 195/1998 o „ sociálnej podpore“,

·         keď ide o vážny prípad šikanovania, ide o trestný čin, oznámiť príslušnému policajnému zboru.

 

Spolupráca medzi školou a rodičmi

 

1)    Keď sa hovorí o šikanovaní, škola predvolá rodičov, zákonných zástupcov na besedu s riaditeľom v prítomnosti výchovného poradcu alebo psychológa. O besede sa píše zápisnica.

2)    Upozorňuje rodičov na pozorovanie znakov šikanovania a ponúka pomoc.

3)    Zabezpečuje vhodný prístup na diskrétnosť zo strany pedagogických zamestnancov.

 

Spolupráca školy s inými inštitúciami

 

Škola spolupracuje v záujme prevencie šikanovania:

·         So psychologicko-poradenským centrom

·         Koná v súlade s opatreniami Štátnej školskej inšpekcie a poradenských centier.

Riaditeľ školy je povinný oznámiť prípady šikanovania, keď sa jedná o podozrenie trestného činu. Oznámenie podá na príslušný policajný zbor alebo na úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Konanie školy v prípade výskytu parazít

 

·         Pedagogický zamestnanec musí ihneď informovať vedenie školy a zákonného zástupcu žiaka o podozrení výskytu vší (srabov) v škole. Zákonný zástupca (alebo iný člen rodiny) musí po žiaka prísť do školy okamžite.

·         Triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov, rodičov žiakov o problematike výskytu parazít v škole. Rodič musí navštívať so svojim dieťaťom obvodného detského lekára, aby dokázalo podozrenie, aby dostal príkazy na vyhrebenie parazít.

·         Nakazovaný žiak môže do detského kolektívu znova vstúpiť len po úplnom uzdravení na potvrdenie detského lekára.

·         Vedenie školy musí informovať všetkých rodičov o výskyte parazít v škole (oznámením v žiackej knižke). Rodičia musia byť súčasne informovaní o opatreniach školy v súlade s regionálnym zdravotným centrom. Vedenie školy zároveň žiada rodičov, aby spolupracovali so školou (aby pravidelne kontrolovali vlasy dieťaťa).

 

XI.          Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

 

1)    Rodič (zákonný zástupca) má právo si vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá najviac vyhovuje zdravotným a duševným schopnostiam dieťaťa.

2)    Má právo oboznámiť sa so ŠkVP danej školy, ďalej so školským poriadkom a môže sa vyjadriť k týmto dokumentom.

3)    Má právo priebežne sa informovať o učebných výsledkoch a správaní sa svojho dieťaťa.

4)    Ak zákonný zástupca žiaka má pochybnosti ohľadom hodnotenia, má právo na konci prvého alebo druhého polroka žiadať riaditeľa školy o preskúšanie svojho dieťaťa. Žiadosť má podať do troch dní od vydania vysvedčenia.

5)    Má právo byť prítomný pri komisionálnej skúške dieťaťa.

6)    Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť vhodné podmienky svojmu dieťaťu na vzdelávanie sa a prípravu na vzdelávanie.

7)    Je povinný starať sa o to, aby jeho dieťa dodržalo ŠP.

8)    Je povinný informovať školu o zdravotnom stave dieťaťa, keď sa to týka vyučovacieho procesu,

9)    Je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobilo jeho dieťa.

10)  Je zodpovedný za pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy. Je povinný zabezpečiť, aby žiak chodil do školy čistý, slušne oblečený a upravený (bez výstrelkov v oblečení aj výzore). Je povinný vymeškané hodiny dieťaťa ospravedlniť obvyklým spôsobom (písomne, telefonicky, osobne, lekárskym potvrdením).

 

 

XII.        Záverečné ustanovenia

 

·                     Školský poriadok prerokovala pedagogická rada dňa 07. 09. 2016

·                     Školský poriadok prerokovala Školská rada dňa 14. 09. 2016

·                     Na úpravu školského poriadku dáva návrh pedagogická rada, združenie rodičov    

            a žiacka rada.

·                     Triedni učitelia sú povinní upraveným školským poriadkom  oboznámiť žiakov

a ich zákonných zástupcov.

·                     Žiaci a rodičia svojim podpisom potvrdzujú, že  sa oboznámili s obsahom

školského poriadku.

·                     Školský poriadok je k dispozícii na  webovej stránke školy, vo vestibule a v

každej triede.

·                     Školský poriadok je platný aj počas exkurzií, školení, výcvikov a na

všetkých podujatiach organizovaných školou.

·                     Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňom 15. 09. 2016

 ...................................                                             ........................................

riaditeľ školy                                                             predseda Školskej rady