Navigácia

Školský poriadok

Nadpis

Základná škola s materskou školou Gáspára Sámuela s vyučovacím jazykom maďarským  Číčov

 

Školský  poriadok

 

   Školský poriadok ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM v Číčove je v súlade so:

 1. Zákonom NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a jeho neskoršími doplneniami.
 2. Vyhláškou MŠVVaŠ SR o základnej škole č. 320/2008 a jej úpravou č.

224/2011.

 1. Metodickým listom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 o kritériach hodnotenia žiakov ZŠ.
 2. Metodickým listom MŠVVaŠ SR č. 7/2006-R o predchádzaní šikanovania žiakov

ZŠ.

 

Tento školský poriadok je platný do odvolania.

 

 

 • Úvodné ustanovenia

 

 1. Tento školský poriadok vydávaZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov.

2)      Školský poriadok je súhrn predpisov potrebný k zabezpečeniu bezproblémového     fungovania zariadenia, obsahuje práva a povinnosti osôb, ktorých sa týka výchovno-    vzdelávacia činnosť.

3)      Žiaci reprezentujú svojim správaním školu smerom ku škole a navonok.

 

4)      Triedni učitelia na začiatku školského roka (v prípade potreby aj počas školského roka) oboznámia školským poriadkom žiakov a zákonných zástupcov.

5)      Každý žiak sa má snažiť, aby svojim správaním čo najlepšie reprezentoval svoju školu.

 

 • Práva žiakov

 

 1. Každý žiak, bez ohľadu na národnosť, etnickú príslušnosť, pohlavie, náboženskú príslušnosť, farbu pleti, postavenia rodičov, majetkové pomery má právo na bezplatné vzdelávanie. Každý žiak má právo na rozvíjanie svojich schopností, nadania a osobnosti.
 2. Žiak má právo poznať požiadavky, podľa ktorých bude hodnotený.
 3. Žiak má právo na pre neho zrozumiteľné vysvetlenie učiva. Na konci II. polroku, ak dostane max. z dvoch predmetov nedostatočné hodnotenie,má právo na komisionálne preskúšanie.
 4. Žiak má právo pýtať sa k učebnej látkea dostať odpoveď.
 5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 6. Žiak má právo aktívne sa zapájaťdo výchovno-vzdelávaciehoprocesu, vyjadriť svoj názor na triednických hodinách.
 7. Má právo na svoje súkromie, ochranu svojej rodiny.
 8. Má právo na hry a odpočinok, ktorých ciele sú totožné so vzdelávaním.
 9. Má právo na voľbu povolania, na ďalšie štúdium.
 10. Má právo na používanie školských zariadení (telocvične, knižnica, športové ihrisko, atď.).
 11. Má právo na pomoc od triedneho učiteľa, výchovného poradcu a ostatných pedagógov.
 12. Má právo zapojiť sa do športových a kultúrno-spoločenských aktivít školy.
 13. Každý žiak má právo na ochranu proti šikanovaniu, zneužitiu.
 14. Má právo na prestávky medzi vyučovacími hodinami podľa školského poriadku.
 15. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa IVP, majú právo na taký spôsob hodnotenia ktoré je uplatňované pre žiakov špeciálnych škôl.
 16. Žiaci majú právo voliť členov do žiackej samosprávy a majú právo aby boli volení.
 17. Žiaci majú právo navštevovať záujmové krúžky.

 

 

 • Povinnosti žiaka

 

1) Žiak má prichádzať do školy  v čase medzi 7.00 a 7.35. Po prezutí do 7.45  

     obsadí svoje miesto v triede. Obuv, kabát a iné šatstvo umiestni v pre neho    

     vyznačenej skrini vo vestibule. Každý žiak je zodpovedný za poriadok v skrini,

     spolu so svojimi spolužiakmi.

 1. Žiaci prichádzajúcido školy sa zhromaždia na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule na prízemí budovy.
 2. Po zazvonení obsadia svojemiesto v triede. Keď pedagóg vstúpi do triedy, pozdravia ho vstaním. Na začiatku 1. vyučovacej hodiny ich pozdravia„ Dobrý deň pán(i) učiteľ (ka)“, na konci poslednej vyuč. hodiny pozdravom„ Do videnia“.
 3. Žiak každý deň prináša do školy učebnice a iné učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín, aby mohol pracovať aj na hodinách, keď sa zastupuje.
 4. V prípade neprítomnosti je žiakpovinný zameškané učivo doučiť.
 5. V prípade dlhšej neprítomnosti (10 a viac dní) môže požiadať pri doučovaní o pomoc dotyčných pedagógov.
 6. Na vyučovacích hodinách žiak kľudne sedí, pozorne sleduje chod hodiny, vystupovanie spolužiakov. Bezdôvodne nevyrušuje. Keď sa chce zapojiť do chodu, hlási sa. Keď nie je pripravený na hodinu, je povinnýto oznámiť učiteľovi na začiatku hodiny aj s odôvodnením.
 7. Žiak neprináša do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Hodnotné predmety môže priniesť len na vlastnú zodpovednosť(napr. mobilný telefón, rôzne hudobné prehrávače). Za stratu týchto predmetov škola nezodpovedá. Počas vyučovania musia mať žiaci tieto prostriedky vo vypnutom stave schované v taške. Vyučovanie sa počítaod príchodu do odchodu žiaka do školy.
 8. Je zakázané nosiť do školy ostré predmety, zbrane, cigarety, alkoholické

         nápoje, drogy a iné veci, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť a zdravie žiaka  

         a jeho spolužiakov. Je neprípustné a zakázané robiť  reklamu zdraviu  

         škodlivým látkam. V prípade zistenia porušenia týchto predpisov sú žiaci  

         povinní  bezodkladne hlásiť  triednemu učiteľovi, alebo ktorémukoľvek

         učiteľovi školy.

 1. Používanie mobilných telefónov je prísne zakázané počas vyučovania aj cez prestávky, Vypnuté majú byť odložené v taške. Pri nepovolenom použití mobilu učiteľ má právo ho od žiakaodobrať, potom ho zákonný zástupca môže prevziať na riaditeľstve. Viacnásobné porušenie tohto zákazu sa trestá pokarhaním od triedneho učiteľa.
 2. Žiak je povinný chodiť do školy čisto a slušne oblečený, bez výstrelkov. Je zakázaný vyzývavý účes,farbenie a melírovanie vlasov aj u dievčat, lakovanie nechtov, umelé nechty, maľovanie očí, tetovanie, nosenie pearsingov. Pre chlapcov sú zakázané náušnice, výstredné retiazky, náramky. Pre dievčatá sú dovolené jedny náušnice . Pri slávnostných príležitostiach je doporučené žiakom obliecť tmavé nohavice (sukne), bielu (svetlú) košeľu (blúzku).
 3. Žiak sa má postarať o svoju osobnú hygienu. Musí mať v škole mydlo, uterák, vlastný pohár, toaletný papier, papierové vreckovky.
 4. Na toaletách je zakázané zbytočne sa zdržiavať, schovávať sa cez  prestávky, ničiť zariadenie, čmárať na steny a dvere, fajčiť, šikanovať spolužiakov a stravovať sa. Je povinné splachovanie po každom použitíWC, po použití dvere zatvárať. Použité hygienické vložky zbalené chodiť do smetného koša.
 5. Školský majetok je spoločným majetkom nás všetkých a má slúžiť viacerým generáciam. Preto každá trieda je zodpovedná za inventár vlastnej triedy. Každý žiak je povinný sa oň starať, aby nevznikla žiadna škoda na zariadeniach. Vzniknutú škodu majú týždenníci bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi. Žiaci majú dávať pozor na čistotu stien a podlahy. Opatrne majú manipulovať oknami, dverami.
 6. Žiak má šetrne zaobchádzať učebnicami, učebnými pomôckami, vzniknutú škodu je povinný uhradiť.
 7. Manipulovať s oknami, roletami a učebnými pomôckami smie žiak iba so súhlasom učiteľa. Úplne zakázané je otváranie veľkých okien a vyhadzovanie smetí cez okná.
 8. Žiak môže sedieť v triede so spolužiakom, ktoréhosi vyberie, po schválení triednym učiteľom.
 9. V špeciálnych učebniach sa má správať žiak podľa prevádzkového poriadku. Zasadací poriadok určí dotyčný učiteľ.
 10. Na výchovné predmety je žiak povinný nosiť predpísané učebné pomôcky.
 11. Žiak je povinný šetrnezaobchádzať so školským zariadením, učebnými pomôckami a majetkom spolužiakov. Ak žiak zámerne, alebo z nedbanlivosti spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť. Keď sa nedá zistiť osoba, ktorá spôsobila škodu, musí ju uhradiť trieda.
 12. Opustiť počas vyučovania ihrisko, učebňu, dielňu môže žiak iba so súhlasom vyučujúceho. Správať sa má podľa prevádzkového poriadku školy.
 13. Keď sa žiakovi niečo stratí, má to hneď po zistení hlásiť triednemu učiteľovi, alebo inému učiteľovi.
 14. Žiak je povinný na vyučovanie nosiť žiacku knižku a týždenne dať podpísať rodičom. Pri jej strate je povinný si zakúpiť novú za 1 €.
 15.  
 16. Je zakázané žiakom počas vyučovacích hodín jesť, piť a žuvať žuvačku.
 17. Je zakázané šikanovanie spolužiakov, vyprovokovanie bitiek medzi žiakmi, vyhrážanie sa, krádeže. Za porušenie týchto zákazov je žiak potrestaný výchovnými opatreniami.

 

 • Správanie sa žiakov počas prestávok

 

 1. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú spravidla 10 minútové. Po druhej hodine je veľká (desiatová) prestávka, ktorá má dĺžku 20 minút.
 2. Počas malých prestávok sa žiaci môžu zdržiavať v triedach a pripravovať sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Na chodbe sa zdržiavajú len žiaci zabezpečujúci demonštračné učebné pomôcky a žiaci, ktorí sa majú premiestniť do špeciálnych učební. Do špec. učební môžu vstúpiť len v prítomnosti vyučujúceho.
 3. Počas prestávok je pre žiakov zakázané navštevovanie iných tried.
 4. Počas veľkej (desiatovej) prestávky sú žiaci povinní opustiťtriedu a zhromažďovať sa vo vestibule na prízemí, alebo na školskom dvore (podľa počasia a na základe usmernenia službukonajúceho pedagóga) kde desiatujú, pritommajú dbať o čistotu a poriadok, zbytky jedla a iné smeti umiestniť do odpadových košov. V triedach ostávajú len dvaja týždenníci.
 5. Počas prestávok sú žiaci povinní dodržiavať príkazy a pokyny službukonajúcich pedagógov, ale aj ostatných zamestnancov školy.

 

 • Povinnosti žiaka po ukončení vyučovania

 

 1. Predtým, než žiak opustí triedu po poslednej vyučovacej hodine, si urobí vosvojom okolí poriadok. Stoličku vyloží na školskú lavicu.
 2. Žiaci, stravujúci sa v školskej jedálni nesmú si zobrať tašky so sebou, kabát, telocvičný úbor do jedálne. Aj v jedálni musia byť v prezuvkách. Do šk. jedálne môžu vstúpiť len stravníci.
 3. Pri odchode zo školy žiak nesmie na dvore nasadnúť na bicykel.
 4. Po vyučovaní sa zdržiavať v škole môžužiaci iba vsprievode a s povolením pedagóga.- vedúcich krúžkov.
 5. Na ceste domov sa žiaci správajú slušne. Pozdravujú dospelých, dodržujú predpisy cestnej premávky.
 6. Žiak aj na podujatiach, organizovaných školou mimo školy sa musi správať podľa školského poriadku, dodržiavať pokyny učiteľov.

 

 • Povinnosti týždenníkov

Týždenníkov pre každý týždeň určí dopredu triedny učiteľ, čo označí aj do triednej knihy.

 1. Týždenníci na začiatku vyučovacích hodín hlásia neprítomných žiakov.
 2. Cez prestávky pripravujú učebné pomôcky, vetrajú, starajú sa o dostatok kriedy v triede a iné potrebné veci na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 3. Hlásenie škodovej udalosti o každej vzniknutej škode je týždenník povinný bezodkladne referovať triednemu učiteľovi.
 4. Priebežne kontrolujú čistotu a priadok v triede, polievajú kvety, starajú sa o čistotu tabule.
 5. Ak 5 minút po zazvonení neprichádza vyučujúci do triedy, sú povinní to hlásiť na riaditeľstve.
 6. Starajú sa, aby poposlednej vyučovacej hodine bol v triede poriadok.

 

 • Neprítomnosť žiaka na vyučovaní

 

1) Žiak smie chýbať z vyučovania len kvôli  chorobe, závažnej rodinnej udalosti

         alebo kalamitnému počasiu.Ak žiak zamešká začiatok vyučovania, je povinný to    

         hodnoverne odôvodniť.

2) Počas vyučovania žiak nesmie opustiť školu bez povolenia pedagóga. Opustiť    

     môže len na základe písomnej žiadosti rodiča.

3) Žiaka v odôvodnených prípadoch (lek.vyšetrenia, rodinné dôvody) môže

     vypýtať z  vyučovania zákonný zástupca.

Žiaka môže uvolniť  z vyučovania:

 • v prípade 1 vyuč. hodinypríslušný pedagóg
 • v prípade 1 dňatriedny učiteľ
 • v prípade 2 alebo viac dníriaditeľ školy

4) Ak žiak chýba na vyučovaní, rodič je povinný ho ospravedlniť do troch

     pracovných dní. Dôvod ospravedlnenia môže nahlásiť osobne, písomne alebo

     telefonicky.

5) Po nástupe do školy má predložiť žiak do troch dní potvrdenie triednemu

učiteľovi. Ak   žiak nepredkladá ospravedlnenie do troch dní po nástupe do

školy,  vynechané hodiny budú   považované za neospravedlnené.

6) Žiak po nástupe je povinný zameškané učebné látky doplniť.

 1. Ak žiak vynechá z určitého predmetu 60 % hodín, a z toho dôvodu nemá

     dostatok známok, na konci I. a II. polroku môže jeho zákonný zástupca žiadať   

     o komisionálnu skúšku, aby mohol byť hodnotený.

 

 • Povinnosti žiakov ŠKD

 

 1. Žiak navštevujúci ŠKD môže odchádzať skôrzo ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča. Inak žiaka odovzdá vedúci ŠKD v čase určenom v dokumente o dochádzke žiaka.
 2. Rodič žiaka je povinný mesačne zaplatiť čiastočnú úhradu za prevádzkovanie ŠKD. Hodnotu tejto sumy určí zriaďovateľ. Príspevok je povinný zaplatiť za prebiehajúci mesiac do 10. dňa prebiehajúceho mesiaca.

 

 • Výchovné opatrenia

   

1. Pochvaly:

     Žiak môže dostať pochvalu za aktivitu, záslužný čin, vystupovanie alebo za činnosť vykonanú v prospech kolektívu triedy alebo školy.

Pochvala môže byť ústna, písomná a má nasledovné stupne:

 

 • Pochvala od triedneho učiteľa             

-    za výborné učebné výsledky

-    za príkladnú návštevu školy

-    za aktívnu účasť na  kultúrno - spoločenských akciách

 

 • Pochvala od vyučujúcich jednotlivých predmetov
 • za účasť v školskom kole súťaže v danom predmete
 • za účasť na  obvodnom kole súťaží
 • za účasť v obvodnom kole športových súťaží

 

 • Pochvala od riaditeľa školy
 • za umiestnenie na popredných miestach súťaží v obvodnom alebo vyššom kole súťaží
 • za záslužnú prácu alebo čin, ktorý je vykonaný v prospech školy

 

2. Výchovné opatrenia v záujme udržania poriadku a disciplíny

 

     Tieto opatrenia sa týkajú žiakov, ktorí opakovane porušia školský priadok. Pred udelením týchto opatrení priestupky by mali byť riadne prešetrené, aby udelené opatrenia boli objektívne a zodpovedajúce porušenia závažnosti porušenia školského poriadku (ŠP).

 

 1. Slovné upozornenie - pri prvom porušení ŠP - menej závažné
 2. Napomenutie od triedneho učiteľa (písomne):
 • za opakované, menej závažné porušenie ŠP
 • za poškodenie alebo zničenie učebných pomôcok spolužiaka
 • za ublíženie na zdraví spolužiaka
 • za neospravedlnené hodiny (do 6 hodín)
 1. Pokarhanie od triedneho učiteľa (písomne)
 • za opakované (aspoň 10 - krát) porušenie ŠP
 • za krádež menej hodnotných vecí
 • za opakované hrubé, neslušné výrazy
 • za neslušné správanie sa voči zamestnancom školy
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
 • za hrubé ublíženie voči spolužiakovi, ohrozenie jeho zdravia
 • za neospravedlnené hodiny (7-12 hodín)
 1. Pokarhanie od riaditeľa školy (písomne)
 • za krádež hodnotných vecí
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia väčšej hodnoty
 • za závažné ohrozenia zdravia a bezpečnosti spolužiakov
 • za veľmi neslušné, vulgárne správanie sa
 • za veľmi hrubé, vulgárne urážky voči zamestnancom školy
 • za falšovanie úradných listín (triedna kniha, triedny výkaz, klasifikačný záznam, žiacka knižka, a pod.)
 • za opakované porušovanie ŠP (nad 20)
 • za neospravedlnené hodiny (13-18 hodín)
 1. Znížená známka zo správania - stupeň zníženia sa určí  podľa metodického pokynu MŠ SR 22/2011 o hodnotení a klasifikácii žiakov ZŠ.

 

Vysvetlivky:

 • za porušenie školského poriadku sa považuje zabudnutie priniesť na

vyučovanie učebné pomôcky, žiacku knižku, prezuvky, telocvičný úbor, meškanie z vyučovacej hodiny, nesprávne správanie sa v triedach alebo na verejnosti, zanedbanie povinnosti týždenníkov.

 • za vážne porušenie školského poriadku sa považuje vyrušovanie vyučovacích

hodín, za opúšťanie školského areálu bez povolenia, nedodržanie pokynov učiteľa, falšovanie známok, klamstvo, podvod, neoprávnené používanie mobilov a iných podobných zariadení, vulgárne vyjadrenia (hrešenie).

 • za veľmivážne porušenie školského poriadku sa považuje šikanovanie (slovné

aj fyzické) spolužiakov, arogantné správanie, fyzické napádanie, krádež, fajčenie, užitie alkoholu a omamných látok, poškodenie školského zariadenia.

 

Na udelenie výchovných opatrení dáva návrh pedagogická rada alebo príslušný učiteľ po vyhodnotení závažnosti  porušenia školského poriadku.

Pedagogická rada môže navrhnúť výchovné opatrenia aj v iných prípadoch, keď to považuje za potrebné a vhodné.

Tieto opatrenia sa udeľujú v záujme upevnenia poriadku pri vykonávaní výchovno-vzdelávacej činnosti. Schválenie jednotlivých výchovných opatrení je v kompetencii pedagogickej rady, a sú evidované v klasifikačných hárkoch a v triednych výkazoch.

 

 • Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

 

 1. Rodič (zákonný zástupca) má právo si vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá najviac vyhovuje zdravotným a duševným schopnostiam dieťaťa.
 2. Má právo oboznámiť sa so ŠkVP danej školy, ďalej so školským poriadkom a môže sa vyjadriť k týmto dokumentom.
 3. Má právo priebežne sa informovať o učebných výsledkoch a správaní sa svojho dieťaťa.
 4. Ak zákonný zástupca žiaka má pochybnosti ohľadom hodnotenia, má právo na konci prvého alebo druhého polroka žiadať riaditeľa školy o preskúšanie svojho dieťaťa. Žiadosť má podať do troch dní od vydania vysvedčenia.
 5. Má právo byť prítomný pri komisionálnej skúške dieťaťa.
 6. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť vhodné podmienky svojmu dieťaťu na vzdelávanie sa a prípravu na vzdelávanie.
 7. Je povinný starať sa o to, aby jeho dieťa dodržalo ŠP.
 8. Je povinný informovať školu o zdravotnom stave dieťaťa, keď sa to týka vyučovacieho procesu,
 9. Je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobilo jeho dieťa.
 10. Je zodpovedný za pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy. Je povinný zabezpečiť, aby žiak chodil do školy čistý, slušne oblečený a upravený (bez výstrelkov v oblečení aj výzore). Je povinný vymeškané hodiny dieťaťa ospravedlniť obvyklým spôsobom (písomne, telefonicky, osobne, lekárskym potvrdením).

 

 • Záverečné ustanovenia

 

 • Školský poriadok prerokovala pedagogická rada dňa 07. 09. 2016
 • Školský poriadok prerokovala Školská rada dňa 14. 09. 2016
 • Na úpravu školského poriadku dáva návrh pedagogická rada, združenie rodičov

         a žiacka rada.

 • Triedni učitelia sú povinní upraveným školským poriadkomoboznámiť žiakov

a ich zákonných zástupcov.

 • Žiaci a rodičia svojim podpisom potvrdzujú, žesa oboznámili s obsahom

školského poriadku.

 • Školský poriadok je k dispozícii nawebovej stránke školy, vo vestibule a v

každej triede.

 • Školský poriadok je platný aj počas exkurzií, školení, výcvikov a na

všetkých podujatiach organizovaných školou.

 • Tento školský poriadok vstúpi do platnosti dňom 15. 09. 2016

 

 

...................................                                .........................................

        riaditeľ školy                                           predseda Školskej rady

 

 

 Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda

 

Iskolai rendtartás

 

A Gáspár Sámuela Alapiskola és Óvoda iskolai rendtartása összhangban áll a

 1. Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008-as számú törvényével, és ezek későbbiek során történt kiegészítéseivel,
 2. Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 320/2008-as számú alapiskolákról szóló rendeletének módosítása  224/2011 számú rendeletével, 
 3. Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 22/2011 számú módszertani utasításával az alapiskolás tanulók értékelésével kapcsolatban,
 4. Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 7/2006-R számú módszertani utasításával az alapiskolás tanulók zaklatásáról és ennek megelőzéséről. A rendtartás visszavonásig érvényes.

 

I. Bevezető rendelkezések

 

1.       Az Iskolai rendtartást a Gáspár Sámuel Alapiskola adja ki.

 

 1. Az Iskolai rendtartás az iskola működéséhez elengedhetetlenül

szükséges alapszabályok összessége, mely az oktatásban résztvevő egyének kötelességeit és jogait tartalmazza.

 

 1. Az alapiskola tanulói az iskolában és a nyilvánosság előtt

viselkedésükkel és magatartásukkal az iskolát képviselik.

 

 1. Az Iskolai rendtartást az osztályfőnökök ismertetik tanulóikkal és

törvényes képvisleőikkel az iskolai év kezdetén és szükség szerint az iskolai év során.

 

 1. Minden tanuló a legjobb tudásával arra törekszik, hogy a Csicsói

Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda hírnevét a községen belül és kívül   

méltóképpen  képviselje.

 

II. A tanulók jogai

 

 1. Kivétel nélkül minden tanulónak – függetlenül nemzetiségétől, etnikai hovatartozásától, nemétől, vallásától, bőre színétől, szüleivagyoni helyzetétől vagy beosztásától – joga van az ingyenesművelődésre. Minden tanulónak joga van személyisége fejlesztéséhez,tehetsége kibontakoztatásához.

 

 1. A tanulónak joga van ismerni a követelményeket, amelyek szerint értékelik és ismerni az értékelés eredményét.

 

 1. A tanulónak joga van a tananyag számára érthető magyarázatára.Aza tanuló, aki a II. félév végén legfeljebb 2 tantárgyból elégtelent kapott, jogosult pótvizsgára.

 

 1. Jogában áll az adott tananyaghoz bármilyen kérdést feltenni és erremagyarázatot kapni.

 

 1. A tanulónak joga vanaz objektív értékelésre.

 

 

 1. A tanulónak joga van  megfelelő formában a tanítási folyamatban ill. osztályfőnöki órákon véleménye nyilvánításához.

 

 1. Joga van a magánéletre, családja védelmére.

 

 1. Joga van olyan játékra és kikapcsolódásra, amelynek céljaazonosa művelődéssel.

 

 1. Joga van a pályaválasztásra, továbbtanulásra.

 

 1. Joga van az iskola berendezéseinek használatára (tornaterem, könyvtár,sportpálya stb.).

 

 1. Joga van az osztályfőnök, a nevelési tanácsadó vagymás tanító segítségét kérni és igénybe venni.

 

 1. Joga van bekapcsolódni a sport- vagy kultúrális rendezvényekbe, amelyeket aziskola szervez.

 

 1. Minden tanulónak joga van a védelemre mindenféle zaklatás, elhanyagolás,nem megfelelő bánásmód és kihasznállás ellen.

 

 1. A tanulónak joga van a szünetekre úgy, ahogy azt az iskolai rendtartás előírja.

 

 1. Azon tanulónak, aki speciális tanulási nehézséggel küzd, joga van olyan értékelésre, mely a speciális iskolák tanulóit illeti meg.

 

 1. A tanuló megválaszthatja az osztályönkormányzat és az iskolai diáktanács tagjait és ő maga is választható ezenszervekbe.

 

 1. A tanulónak jogában áll látogatni a szakköri tevékenységek foglalkozásait.

 

 III.  A tanulók kötelességei

 

 1. A tanulók 7:00 és 7:35 óra között érkeznek az iskolába. Cipőt cserélnek, 7:45-re elfoglalják a helyüket az osztályban.Az iskola épületében csak váltócipőben tartózkodhatnak (a váltócipőnem lehet a tornacipő). A cipőt, kabátot minden osztály a kijelölt szekrényben helyezi el. A szekrény állapotáért az egész osztály közösen viselia felelősséget.

 

 1. A korábban érkező tanulók az udvaron gyülekeznek, rossz idő eseténa földszinti folyosón.

 

 1. A becsengetés után a tanulók elfoglaljáka helyüket az osztályban. Ha pedagógus vagy felnőtt lép az osztályba, felállással köszöntik. Azelső óra elején a „Jó napot kívánok!“, az utolsó óra végén a „Viszontlátásra!“ a köszöntés.

 

 1. A tanuló minden napra órarend szerint hozza el a tanszereit, hogy a helyettesítési órákon is hasznos munka folyhasson.

 

 1. A tanuló köteles az elmulasztott tananyag bepótlására, 1 naposhiányzás esetén is.

 

 1. Két hét folyamatos hiányzás után a pedagógus segítségével pótolja a tananyagot.

 

 1. A tanuló a tanítási órákon csendben ül, figyelemmel kíséri a magyarázatot, társai felelését. Indokolatlanul nem zavarja az óra menetét. Ha felelni, kérdezni akar valamit, jelentkezik. Ha  a tanuló nem tudott az órára készülni, ezt az óra elején jelenti.

 

 

 1. A tanuló az iskolába nem hozhat olyan dolgokat, amire a tanuláshoz nincsszüksége. Értékes tárgyakat csak saját felelősségére hordhat.Csak saját felelősségére hozhat mobiltelefont, zenelejátszóeszközöket,ha elveszíti az iskola nem felel érte. Tanítási időalatt a tanuló köteles ezeket az eszközöket kikapcsolt állapotban tartani. A tanítási idő a tanuló iskolába érkezésétől az onnan való távozásáig tart.

 

 1. Tilos iskolába hozni fegyvert, kést, cigarettát, alkoholt, kábítószertés a tanulók egészségét és testi épségét veszélyeztető tárgyakat.A dohányzás, alkohol és a kábítószer fogyasztása szigorúan tilos. Tilos az iskolába behozni, reklámozni és terjeszteni. Akinek erről tudomása van, köteles azonnal jelenteni az osztályfőnökének, vagy más pedagógusnak.

 

 1. A mobiltelefon használata a tanítás alatt és az órák közti szünetekben istilos. Kikapcsolva a táskában kell tartani. Az engedély nélküli használat miatt a tanár a telefont elveheti – a telefont ebben az esetben a törvényes képviselő az  igazgatói irodában veheti át – többszöri  engedély nélküli használat  osztályfőnöki megrovással jár.

 

 1. A tanuló illő öltözékben jár iskolába, tisztán, kerülve a feltűnést. Tilosa hajfestés és melírozás, a kihívó hajviselet,körömfestés, körömépítés, tetoválás,     szempilla- és a szemöldökfestés,  testékszerek  viselése.  Ruházatukkal ne kövessenek szélsőséges divatirányzatokat. A fiúknak   tilos a fülbevaló, feltűnő nyaklánc és karlánc. A lányoknak 1 pár  fülbevaló engedélyezett.Ünnepélyek alkalmával ajánlott öltözet a sötét szoknya (nadrág) és fehér  blúz (ing).

 

 1. A tanuló gondoskodik saját személyi higiénájáról (szappan, törülköző, pohár,WC-papír, papírzsebkendő ).

 

 1. Az illemhely használatával kapcsolatos tudnivalók: tilos a mellékhelyiségekben feleslegesen tartózkodni, írni a falakra, ajtókra, táplálkozni, dohányozni, bujkálni, tanulótársakatbántalmazni. Kötelező minden használat után a WC lehúzása, a használt egészségügi betétek megfelelő eltakarítása (becsomagolva a szeméttárolóba dobni), az illemhely ajtajánakbecsukása.

 

 1. Az iskolai vagyon a közös tulajdonunk és több generáció számára kell, hogy szolgáljon. Ezért minden osztály felelős a saját leltárában lévő dolgokért. Minden tanuló köteles a leltárba vett dolgokkal kíméletesen bánni, kárt nem okozni. Minden okozott kárról a hetes köteles beszámolni az osztályfőnökénél. A tanulók kötelesek ügyelni az osztály falainak és talajánk a tisztaságára. Az osztályajtót óvatosan nyitják és csukják, nem csapkodják és nem rongálják.

 

 1. A tanuló köteles kíméletesen bánni a tankönyveivel, az iskola segédeszközeivel. Az ezen tárgyakban okozott kárt köteles megtéríteni.

 

 1. Az ablakokkal, rolókkal, audiovizuális segédeszközökkel a tanulók   

csak a pedagógus utasítására manipulálhatnak. Tilos a nagy

ablakok kinyitása, szellőztetésre csak szellőzőmódra nyitják ki az  

ablakot. Tilos az ablakon bármit kidobni.

 

 1. A tanuló az osztályfőnökjóváhagyásávalmegválaszthatja, hogy kivel ül.

 

 1. A szaktanteremben az iskola üzemeltetési szabályzatát be kell tartani, valaminta  szaktanító szabja meg az ülésrendet.

 

 1. A nevelési tantárgyakra a szükségestanszereket (tornafelszerelés,

rajzeszközök) minden órára be kell biztosítani.

 

 1. A tanuló köteles vigyázni az iskola berendezésére, tanszerekre,

tankönyvekre, valamint tanulótársai tulajdonára. Ha a tanuló kárt 

okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni akkor is, ha osztálytársa

tulajdonáról van szó. A kár okozása vonatkozik az iskola egész

területére (sportpálya, udvar, kerítés, növényzet, stb.). Ha a kárt

okozó tanuló nem ismert, akkor a kárt az osztályközösség téríti

meg.

 

 1. A tantermet, sportpályát, műhelyt stb. csak a pedagógus

beleegyezésével hagyja el. A tanítás menete során a tanuló köteles az említett objektumokra vonatkozó szabályzatot betartani, az iskola üzemeltetési rendszabályzata alapján.

 

 1. Ha a tanulónak eltűntvalamije, azonnal értesíti az osztályfőnökét,esetleg más pedagógust.

 

 1. Az ellenőrzőkönyvet mindig hordani kell, a bejegyzéseket hetente alá kell íratni. Ha elveszíti, 1 €-ért újat kell vásárolni az iskola titkárságán.

 

 1. Baleset vagy hirtelen rosszullét esetén a tanulók kötelesek azonnal

értesíteni a pedagógust vagy más felnőtt személyt.

 

 1. A tanítási órán tilos enni, inni. Az iskolában való tartózkodás idején tilos

rágógumizni.

 

 1. Tilos a tanulótársak zaklatása, zsarolása, fenyegetése, verekedés

provokálása, lopás. Ezek a cselekedetek nevelési intézkedéseket

vonnak maguk után.

 

 

 

IV. A tanulók viselkedése  szünetekben

 

 

 1. A kisszünetek általában 10 percesek, a nagyszünet (tízórai szünet) 20 perces és a második tanítási óra után következik.

 

 1. A kisszünetekben a tanulók az osztályban tartózkodnak és előkészítik a szükséges tanszereket a következő órára. Kisszünetben csak a segédeszközöket biztosító tanulók és az osztott órákra vonuló tanulók tartózkodhatnak a folyosón. Idegen tanterembe csak a pedagógus vezetésével léphetnek.

 

 1. A szüetekben tilos más osztályok látogatása

 

 1. A nagyszünetben a heteseken kívül minden tanuló köteles elhagyni

az osztályt. A tanulók az udvaron vagy a földszinti folyosón tartózkodnak (a szolgálatot teljesítő pedagógusok utasításának  megfelelően) és tízóraiznak. Az ételmaradékot, egyéb hulladékot,   papírdarabokat a szemétkosárba dobják.

 

 

 1. A tanulók kötelesek a szolgálatot teljesítő felnőtt személyek (pedagógus, személyzet) utasításait betartani.

  

 

 

V.        A tanulók kötelességei a tanítás befejezése után

 

 

    1.        Mielőtt a tanuló elhagyja az osztályt, rendet tesz maga körül.

                A székét felrakja a padra.

 

    2.        Az iskola étkezdéjében ebédelő tanulók az étterembe iskolatáskát,

              kabátot, tornafelszerelést nem vihetnek. Az ebédlőben is csak

              váltócipőben tartózkodhatnak.

              Az iskola étkezdéjébe csak az ott ebédelők léphetnek.

 

 1. Az iskola területén a tanuló nem ülhet fel a kerékpárjára.

 

 1. Tanítás után a tanulók csak szervezett formában, pedagógus

        felügyeletével, vagy engedélyével tartózkodhatnak az iskola épületében.

 

 1. Hazafelé menet a tanulók illedelmesen viselkednek. Köszöntik a

        felnőtteket, betartják a közlekedési szabályokat .           

 

6.     Az iskolán kívüli rendezvényeken (tanévnyitó, iskolai ünnepségek -     

        anyák napja, tanévzáró)  is köteles betartani a tanuló a pedagógus   

        utasításait és a házirendet.

 

 

 

 

 

VI. A hetesek kötelességei:

 

     A heteseket mindig az osztályfőnök jelöli ki, és ezt bejegyzi az osztálykönyvbe!

    

 1. A hetesek jelentik a hiányzó tanulókat.

 

 1. Előkészítik a következő órához szükségestansegédeszközöket.

 

 1. Kárról való jelentés. Minden okozott kárról a hetes köteles beszámolni az osztályfőnökénél.

 

 1. Folyamatosan ellenőrzik a tisztaságot az osztályban, szellőztetnek, megöntözik a virágokat, rendben, tisztán tartják a táblát. Gondoskodnak arról, hogy az osztályban mindig elegendő kréta legyen.

 

 

 1. Ha az óra kezdete után 5 perccel nem érkezik meg a tanító az osztályba, a hetesek jelentik az igazgatóságnak.

 

 1. A tanítás befejezésekor ügyelnek arra, hogy a tanteremben rend maradjon.

 

 

 

VII. A tanuló hiányzása

 

 1. A tanuló az iskolából kizárólag betegség, komoly családi ok vagy rendkívüli időjárás miatt hiányozhat.  Késés esetén a tanuló köteles megfelelően és elfogadhatóan megindokolni késését.

 

 1. A tanuló a pedagógus engedélye nélkül nem hagyhatja el az iskola épületét. Tanítási idő alatt csak rendkívüli esetben és tanítói engedéllyel       és kísérettel  ill. előzetes írásos szülői engedéllyel hagyhatja el az iskolát.

 

 1.                A tanulót indokolt esetben (orvosi vizsgálat, családi ok) esetén a szülő kéri el az iskolából.

1 tanítási óráról az illetékes pedagógustól

1 tanítási napról az osztályfőnöktől

2 vagy több tanítási napról az iskola igazgatójától.

 

 1. Ha a tanuló előre nem látható okok miatt hiányzott, a szülő a lehető legrövidebb időn / 3 munkanap / belül értesíti az osztályfőnököt   a hiányzás  okáról  (írásban, személyesen vagy telefonon ).

 

 1. A tanuló az írásos, dátummal ellátott igazolásait az iskolába való belépés  után  az osztályfőnökénél  3 napon belül rendezi. Amennyiben ez nem    történik   meg az órák igazolatlannak minősülnek.
 2. A tanuló köteles az átvett tananyagot pótolni.

 

 1. Ha a tanuló hiányozza a félévi tanóra kötelezettségének 60%-át, és nincs  megfelelő számú érdemjegye, félévkor vagy év végén komisszionális   vizsgát tehet.

 

 

 

VIII. Az iskolai klubot látogató tanulók kötelességei

 

1.        Az iskolai klubot látogató  tanulók  a szülő írásos kérelme alapján

                hiányozhatnak. Minden más esetben a tanulót a nevelő adja át

                a szülőnek az előre kitöltött dokumentumok alapján, az üzemeltetési rend

              figyelembe vételével.

 

2.        Az iskolai klubot látogató tanulók szülei a fenntartó által meghatározott 

           hozzájárulást kötelesek fizetni gyermekenként. A hozzájárulást adott  

           hónap 10-ig  kell befizetni az hónapra.

       

  

 

IX. Nevelési intézkedések

 

1. Dicséretek

 

A tanuló dicséretben részesülhet  aktivitásáért, érdemleges tettéért, szerepléséért, vagy a közösségért végzett sikeres munkájáért.

A dicséret történhet szóban, vagy írásban, melynek fokozatai a következők:

 

Osztályfőnöki dicséret:

 • kitűnő tanulmányi eredményért
 • példás iskolalátogatásért
 • a kultúrprogramokon való szereplésért

 

Szaktanítói dicséret

       -      helyi versenyeken való részvételért

 • járási tanulmányi versenyen való részvételért
 • járási sportversenyen való részvételért

 

Igazgatói dicséret

 • járási, kerületi, országos versenyeken elért jó eredményért
 • iskoláért végzett kiemelkedő közösségi munkáért

 

 

2. Fegyelmi rendelkezések

 

Azokat a tanulókat érintik, akik ismételten megszegik az iskolai rendtartást. A rendelkezést alapos és objektív vizsgálat előzi meg, majd a tett komolyságától függően a tanuló kaphat:

 

     1.    szóbeli figyelmeztetés – első alkalommal való enyhe megsértése az     

            iskolai rendtartásnak

     2.   osztályfőnöki figyelmeztetés (írásban), az iskolai rendtartás  megszegéséért 

           osztálytárs vagy tanulótárs bántalmazása

           tanulótárs tanszereinek megrongálásáért

           igazolatlan hiányzásért (6 óra)

 

     3.   osztályfőnöki megrovás (írásban)

     az iskolai rendtartás megszegése 10 alkalommal

     kisebb értékek eltulajdonításáért

     sorozatos durva beszédért

     a pedagógusokkal, személyzettel szembeni tiszteletlen viselkedésért

     az iskola berendezésének szándékos megrongálásáért

     tanulótárs durva  bántalmazásáért, testi épségének veszélyeztetéséért

     igazolatlan hiányzásért (12 óra )

 

4.     igazgatói megrovás ( írásban )

       nagyobb értékek eltulajdonításáért

       nagy értékű szándékos rongálásért az iskola berendezésében

       tanulótársak testi épségének súlyos veszélyeztetéséért  

       olyan iskolán kívüli tevékenységért, amely rendőrségi vizsgálatot  

       eredményez

       közerkölcsöt romboló, felháborító, megbotránkoztató viselkedésért

       az iskolai dolgozók becsületét sértő megjegyzésekért, viselkedésért

       hivatalos iratok meghamisításáért / osztálykönyv, osztályzó ív,  

       tanulmányi könyvecske/

       az iskolai rendtartás 20-nál többszöri megszegéséért

       igazolatlan hiányzásért (13- 18 óra ) 

 1. a magaviseleti osztályzat lerontása - az osztályzási rendtartás előírásainak meglelelően

 

Kiegészítés

 

Kihágásnak minősül: taneszközök, tanulókönyvecske, váltócipő, tornafelszerelés otthonfelejtése, késés a tanítási óráról, helytelen viselkedés az osztályban vagy a nyilvánosságon, a hetes kötelességeinek elmulasztása.

 

Komoly kihágásnak minősül: a tanítási óra megzavarása, az iskola épületének engedély nélküli elhagyása, a pedagógus utasításainak nem betartása, érdemjegy átírása, hazugság, csalás, mobiltelefon és egyéb tanítást megzavaró eszköz használata, illetlen szavak használata (káromkodás).

 

Súlyos kihágásnak minősül: az iskolatársak zaklatása (szóbeli formáját is beleértve), arogáns viselkedés, fizikai bántalmazás, lopás, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztása, az iskolai vagyon rongálása.

 

A nevelési intézkedések bármely formájának alkalmazására vagy a magaviseleti jegy lerontása a pedagógiai tanács tehet javaslatot a fentiek alapján, vagy szükség szerint az osztályfőnök javaslata alapján a történtek kiértékelése esetén a pedagógiai tanács egyéb tettekért is foganatosíthat nevelési intézkedést.

 

A fegyelem megtartásához és megerősítésehez szükséges intézkedésekre akkor kerül sor, amikor az összes többi nevelési eszköz kimerült. Az intézkedések za értékelő konferencián kerül sor és bejegyzésre kerülnek az Osztályzóívbe és Osztálynaplóba.

 

X. A törvényes képviselő jogai és kötelességei

 

 1. A szülőnek (törvényes képviselőnek) joga van kiválasztani a tanuló egészségi állapotának és szellemi képességeinek megfelelő iskolát.
 2. Joga van megismerni az iskola oktatási - művelődési programját, valamint az iskolai rendtartást, és az ezekkel kapcsolatos észrevételeit kifejezni.
 3. Joga van folyamatosan tájékozódni gyermeke magaviseleti és tanulmányi eredményéről.
 4. Ha a szülő kételkedik az osztályzás helyességében, az I. vagy a II.

              félév végén a bizonyítvány kiadásától számított 3 napon belül kérheti 

              gyermeke komisszionális vizsgáztatását az illető tantárgyból az iskola

              igazgatójánál.

 1. Joga van jelen lenni a tanuló komisszionális vizsgáztatásánál.
 2. A törvényes képviselő köteles a tanuló számára biztosítani a felkészüléshez szükséges feltételeket.
 3. Köteles betartatni a tanulóval az iskolai rendtartást.
 4. Köteles informálni az iskolát a tanuló egészségügyi állapotának esetleges változásáról.
 5. Köteles a tanuló által okozott kárt megtéríteni.
 6. Felelős a tanuló iskolalátogatásáért. Köteles gondoskodni arról, hogy időben és rendszeresen látogassa az iskolát,  a mulasztást a meghatározott feltételek mellett igazolni.

 

 

 

 

XI. Zárórendelkezés

 

 • Az iskolai rendtartást a pedagógiai tanács megtárgyalta és jóváhagyta 2016. 9. 7–én.
 • Az iskolai rendtartást jóváhagyta az Iskolatanács 2016. 9. 14-én.
 • Az iskolai rendtartás kiegészítésére és megváltoztatására a pedagógusok tanácsa, a szülők szövetsége és a diáktanács tehet javaslatot.
 • A rendtartásban foglaltakat a tanulókkal és szüleikkel az osztályfőnökök kötelesek ismertetni.
 • A tanuló és a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a rendtartásban foglaltakkal megismerkedtek.
 • Az Iskolai rendtartás megtekinthető az iskola bejáratánál elhelyezett faliújságon, az összes osztályteremben és iskola az honlapján.
 • Az iskolai rendtartás az osztály- és tanulmányi kirándulásokon, valamint a tanfolyamokon, a természetiskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken is érvényes.
 • Ezen rendtartás 2016. szeptember 15-én lép érvénybe.

 

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
  Hlavná 286/2, 946 19 Číčov
 • +421 35 7795288

Fotogaléria